Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 


MIE 501

 
 • Dünya Medeniyetleri Tarihi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste farklı dünya medeniyetlerinin doğuş, yükseliş ve yayılışları tarih öncesi çağlardan günümüze kadar mukayeseli bir şekilde işlenecektir. Tarihi akışın yanı sıra, Hint, Çin, İslam, Afrika, Batı ve Amerika medeniyetlerinin kurucu unsurları, ayırt edici faktörleri ve karşılıklı etkileşimleri anlaşılmaya çalışılacaktır. Dersin hedefleri arasında, tarihi dönemlendirmelerin yapısı, medeniyetlerin sanat, tarih, mimari, siyaset gibi unsurlarına giriş ve medeniyetin tarihi bir birim olarak varlığının değerlendirilmesi sayılabilir. 

 
 

MIE 502

 
 • Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  İnsanlık tarihi birikimi olarak düşünce ürünleri farklı medeniyet havzalarında farklı ekoller üzerinden yaygınlık kazanmıştır. Derste bu düşünce ürünleri muhtelif medeniyetler arasında mukayeseli bir çalışmayla incelenecektir. Öğrencilerin, insan aklının temel sorularına değişik kültürlerde yaşamış düşünürlerin nasıl yaklaştığı ve cevaplar ürettiği ve daha sonra bu üretilen bilginin nasıl toplumsallaştığı soruları üzerine araştırma yapmaları sağlanacaktır. 

 
 

MIE 503

 
 • Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste, kültürel analizlerin modern çalışma metotları üzerinde durulacaktır. Antropoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, edebiyat, ve tarih gibi alanlarda interdisipliner araştırma metodları incelenecektir. Derste, öğrenciler metot ve teori üzerinde sorulara yoğunlaşacaktır. Örneğin, medeniyet nedir, bir medeniyet bilimsel olarak hangi metodlarla çalışılır üzerine araştırma ve düşünmeye sevk edilecektir. Gerek kalitatif gerekse de kantitatif araştırma metodlarına giriş yapılacaktır. 

 
 

MIE 504

 
 • Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Küreselleşen dünyada ulus-devlet sınırları da kimlik ve grup sınırları da karmaşıklaşan bir hal almaktadır. Yeni bir analiz birimi olarak ortaya çıkan sivil toplum kavramı hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde siyasi analizlere dâhil edilmesi zorunlu kavramlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Derste, normların, çıkarların, kimliklerin ve kültürlerin sivil toplumun araçlarını kullanarak küresel siyaset üzerinde ne derece etkide bulunduğu incelenecektir. Bu çerçevede öğrencilerin, hem uluslararası ilişkiler teorilerinde, hem de çağdaş sosyoloji teorilerinde gözlemlenebilecek değişimi inceleyip değerlendirmeleri hedeflenmektedir. 

 


 

Seçmeli Ders İçerikleri

 

MIE 525

 
 • Bilim Tarihi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Ders genel olarak Türk-İslam bilim ve teknoloji tarihi ağırlıklı olmakla beraber, ele alınacak konular, geniş bir perspektif içerisinde Avrupa’da ve dünyanın diğer coğrafyalarında meydana gelen önemli bilimsel ve teknolojik gelişmelerle karşılaştırmalı olarak işlenecektir. Dersin amacı, öğrencilere, bilim ve teknoloji tarihi disiplinin yöntem ve kaynaklarını tanıtmak, öğrencilerin, bu alanın gelişim çizgisini çok boyutlu ve küresel bir perspektif içerisinde, yeni gelişmelerin ve disiplinler arası yaklaşımların ışığında değerlendirme kültürü kazanmalarına yardımcı olmak ve öğrendiklerini, dünya tarihi içinde anlamlandırma ve konumlandırma becerisi edinmelerine katkıda bulunmaktır.

MIE 531
 • Osmanlı Tarihi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Devletin kuruluşu ve gelişmesi: Maddi ve manevi dinamikler. Çok uluslu devlete (imparatorluk) dönüşmesi ve Timur tepkisi. Yeniden toparlanma, Büyük Fetih ve merkezî otoritenin tesisi. XVI. yüzyıl ve ihtişam: Cihan devleti ve getirdiği sorumluluklar. Asrın sonları ve sınırsız gücün sarsıntıya uğraması. İlk ıslahat girişimleri ve sonuçları. Köprülüler ve yeniden toparlanma. Viyana kuşatması, çok cepheli ve uzun savaşlar. Büyük ricat. İstirdat politikaları ve bazı başarılar. XVIII. Yüzyılın siyasi panoraması. Batıda ve doğuda uzun savaşlar. Küçük Kaynarca Antlaşması ve sonun başlangıcı. Yenileşme çabaları: Nizam-ı Cedit, Vak’a-i Hayriye ve her alanda reform girişimleri. Tanzimat, Gülhane Hattı ve ilk Anayasa. Çaresizlik ve istibdat. Dünya Savaşı ve acı son.

MIE 534
 • Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Saltanat, Sadaret ve Divan-ı Hümayun, devletin merkez ve taşra yapısı, ilmiye ve eğitim kurumları ve ordu teşkilatı devletin temel kurumları olarak incelenecektir. Devletin mali yapısı: Defterdarlık, hazine ve bütçeler. Para tarihi, vergi sistemi ve vergiler. Ulaşım ve haberleşme. Osmanlı toplumunun yapısı: İdare edenler ve edilenler. Şehirliler, köylüler ve göçebeler. Aile yapısı ve gündelik hayat konularına değinilecektir.

MIE 536
 • Modern Türkiye’nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Modern Türkiye’nin iki asırlık tarihinin ekonomik ve toplumsal etken ve aktörler üzerinden ele alınması. Kentleşme, sanayileşme, tarımsal dönüşüm, kitle toplumunun ve toplumsal kutuplaşmanın ortaya çıkışı gibi olguların tartışılması.

MIE 543
 • Dünya Hukuk Gelenekleri
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Başta Roma-Avrupa ve İslam hukuk gelenekleri olmak üzere dünya hukuk sistemleri hakkında genel hatlarıyla bilgi vermek ve karşılaştırmalı hukuk araştırmalarının ortaya koyduğu teorik bakış açılarını incelemektir. Afrika, Çin, Hint gibi dünya hukuk gelenekleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra Roma, Yahudi, İslam ve Orta Çağ Avrupa hukuk sistemleri incelenecek ve 19. Yüzyıl sonrasında tüm dünyada yaygın bir etkiye sahip olan Batı Avrupa hukuk geleneğinin diğer hukuk sistemleri aleyhine gelişme göstermesi olgusu üzerinde durulacaktır. Daha özel olarak, Roma-Avrupa hukuk gelenekleriyle İslam hukuk geleneklerinin farklı dönemlerde etkileşimi ve nihayet özel hukuk alanında CodeCivil üzerinden Roma hukuk geleneğinin İslam hukuk gelenekleri de dahil tüm dünya hukuk sistemlerine etkisi örneklerle işlenecektir.

MIE 545
 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  On dokuzuncu ve yirminci yüzyılda Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve iktisadi gündemini etkilemiş belli başlı düşünce akımları ve düşünürlerin örnek metinlerden hareketle değerlendirilmesi. İslamcılık, Milliyetçilik, Muhafazakârlık, Kemalizm, Sosyalizm gibi düşünce akımlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

MIE 546
 • Karşılaştırmalı Mimari Tarihi ve Düşüncesi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Musikiden ses, edebiyattan dil, resimden renk olarak farklı formlarda tezahür eden medeniyetler ancak insan odaklı bir mimaride mücessem halini alır. İnsanların telâkkilerinde, ihtiyaçlarında ve birikimlerindeki değişim, dönüşüm ve etkileşimleri bütün ayrıntıları ile mimari ve kent mekânlarında ve ifadelerinde okumak mümkündür. Bu derste, çeşitli medeniyetlere has ifadeler, aralarındaki etkileşimler, değişim ve dönüşümler mukayeseli bir mimari okuma metodolojisi ile ele alınıp irdelenecektir.

MIE 550
 • Siyasal Düşünceler Tarihi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Siyasal kurumların ve siyasetin işleyişinin tarihsel perspektifte ve kuramsal düzeyde incelenmesi. Yunan ve Roma siyasal düşüncesi. Tek-tanrılı dinlerde siyasal düşüncenin evrimine genel bir bakış. Feodalite ve siyasal düşünce. Reform ve Rönesans çağında siyasal düşünce. Yakınçağda siyasal düşünce. Liberalizm, sosyalizm, faşizm, nazizm, nasyonal sosyalizm ve demokrasi teorileri.

MIE 555
 • Afrika Medeniyetleri
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu dersin amacı, Afrika coğrafyasındaki farklı etnik kültürleri ve değer sistemlerini ele almaktır. Çağdaş Afrika medeniyetlerinin yapı taşlarını tanıtmak dersin ana esasıdır.Afrika çalışmaları ile ilgili genel literatür sunularak oryantalist perspektifi aşan yeni bakış açıları sunmak da bu dersin hedefleri arasındadır.

MIE 560
 • 19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi sonrasında Avrupa. 19. Yüzyılda dünyadaki gelişmelerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Milliyetçilikler ve ulus devletler. I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sonrasında yeniden şekillenen dünya. 2000’li yıllara dek siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeler.

MIE 563
 • Siyaset Sosyolojisi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu dersin amacı, toplum ve siyaset ilişkisini ele alan siyaset sosyolojisinin temel meselelerini tanıtmaktır. Ders, sosyal hayatın unsurları, temel toplumsal kurumlar, siyaset kurumu, siyasal yapı, siyasal hayat, siyasal kültür, siyaset ve ideoloji, siyaset ve hukuk, siyaset ve din, siyasal ahlak, siyasal yozlaşma ve siyasal yabancılaşma gibi temel meseleleri ele alacaktır.

MIE 564
 • Modern Ortadoğu Tarihi
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu ders, kolonyalizm sonrası ortaya çıkan bölgesel sistemleri (monarşik ve cumhuriyetçi), devletleri ve buna bağlı olarak gelişen baskın ideolojileri (Arap milliyetçiliği, Arap Sosyalizmi ve İslamcılık) detaylı bir şekilde ele alacaktır. Arap-İsrail çatışması, Oslo sonrası Filistin sorunu ve buna bağlı olarak Türkiye’nin bölgede oynadığı rol konu edinilecektir. Enerji ekonomisi ve buna bağlı olarak gelişen politik yapı (rentier state) irdelenecek, uluslararası sistem açısından Avrupa birliği – Orta Doğu ilişkileri, Amerika- Orta Doğu ilişkileri ve Türk-Arap ,Türk- İsrail ve Türk- İran ilişkileri ele alınacaktır. Bunun yanında Orta Doğu'daki silahlanma, özellikle nükleer ve füze sistemleri ile yabancı ülkelerin bölgede bulunan askeri güçleri ve halihazırda yürütülen savaşların bölgenin yapılanmasında oynadığı rol de irdelenecektir.

MIE 565
 • İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste, İslam siyaset düşüncesinin tarihsel evrimi ve kaynakları tahlil edilecektir. Bu amaçla, Hazret-i Peygamber döneminden günümüze İslam siyaset düşüncesinin hangi esaslar çerçevesinde oluştuğu, bu süreçte hangi kaynaklara atıf yapıldığı tartışılacaktır.Klasik dönem ile birlikte çağdaş İslam siyaset düşüncesi de bu açıdan işlenecek konulardan birisi olacaktır.

MIE 566
 • Müzik ve Medeniyet
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Müzik, medeniyetlerin adeta ses ile ifadesidir. Her medeniyetin kendi varoluş biçimini ve hikâyesini anlatan sesleri ve melodileri vardır. Ya da, bütün müziklerde ait oldukları kültür ve medeniyetlerin derin izlerine rastlamak mümkündür. Toplumların inançları, sosyal ilişkileri, bireysel davranışları, ekonomik hayatları ve acıları, hüzünleri, sevinçleri, mutlulukları hatta birtakım ritüellerine varana kadar, yaşama biçimlerine dair bütün diğer ayrıntılar, müziklerinde yansımaktadır. Dolayısıyla bir müzik eseri üzerinden hem bir dönemi hem de o müziği üreten kültür ve medeniyeti anlamak mümkündür. Gerek Hıristiyan gerekse İslâm medeniyetinin ve bunun yanısıra geçmiş bütün medeniyetlerin, ortaya koydukları veya sahip oldukları ses varlığı üzerinden analizini yapmak ya da bir başka ifadeyle müzik üzerinden bir medeniyet okuması gerçekleştirmek, Türk ve dünya müzik akademilerinin alışkın olmadığı bir yöntemdir. Halbuki sahip olunan ses/müzik varlığı üzerinden medeniyet okuması veya analizi yapıldığında, ortaya bambaşka bir bakış açısı ve bilgi türü çıkabilmektedir. Bu ders ile ilgili olarak, Türkçe veya başka dillerde, Batı Müziği Tarihi ve Türk Müziği Tarihi üzerine yapılmış bütün araştırma ve yayınlar kaynak olarak değerlendirilecektir.

MIE 567
 • Çokkültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste çokkültürlülük ve çoğulculuk tartışmaları hakkında çağdaş tartışmalar ele alınacaktır. Pre-modern çağda uygulanan çokkültürlülük tecrübesi ile başlanacak, modern dönemde ikinci dünya savaşı sonrası anlaşılan çokkültürlülük tartışmaları ve pratikleri değerlendirilecektir. Dersin son kısmında ise çokkültürlülük üzerine post-modern eleştirel okumaları yapılacaktır.

MIE 569
 • Dil, Söylem ve Toplum
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu dersin amacı, dil ve söylem etrafında cereyan eden tartışmaların toplumsal zemini ile ilgili literatürü tanıtmaktır. Derste, söylem analizi ve toplumsal ilişkisine dair muhtelif konular ele alınacaktır. Özellikle söylemden kastedilenin ne olduğu, onun sosyalleşirken ve iletişim kurarken nasıl bir mahiyet kazandığı dersin önemli soruları arasında olacaktır.

MIE 571
 • Araştırma Yöntemleri
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu ders uluslararası bilimsel araştırma method ve teknikleri ile temel istatistiği konu edinmektedir. Öncelikle güncel nitel ve nicel (qualitative & quantitative) araştirma metotları ve istatistiğin temel konularına yoğunlaşılacaktır. Nitel araştırma methodları bağlamında özellikle; bilimsel araştırma (scientific research), nitel araştırmaların özellikleri, nitel araştırma metotlarını kullanarak proje hazırlama, kaynak oluşturma (data), örneklem bulma (sampling), data toplama-mülakat- focus group- participant observation, etc. (data collection) ve bilimsel analizi (data analysis), bilimsel araştırmalarda etik konular (ethics and IRB) ele alınacaktır. Nicel araştırma methodları kısmında ise nicel araştırmaların özelliği, nicel araştırma metotlarını kullanarak proje hazırlama, data toplama (data collection), 2. el data kullanımı (secondary data), temel istatistik programı olan SPSS kullanarak data analizi yapma (data analyze with SPSS), ve diğer temel konular işlenecektir.

MIE 572
 • Gelenek ve Modernite Arasında Din
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste, İslam dininin gelenekçi ve modernist yorumlarının çağdaş problemlere nasıl çözümler önerdiği tartışılacaktır. Gelenekçi yorumlar daha çok hadis ve sünnet temelinden hareket etmektedir. Modernist yorumlar ise çağdaş Batı düşüncesindeki akımlardan etkilenen yaklaşımlardır. Geleneksel ve çağdaş yaklaşımlar çevre, kadın, insan hakları, çocuk hakları, tüketim gibi konularda farklı yaklaşımlara sahiptir. Bu yaklaşımlar bizzat önde gelen temsilcilerinin eserlerinden hareketle mukayeseli bir şekilde tartışılıp analiz edilecektir.

MIE 573
 • Şarkiyatçılık
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu ders, Edward Said’in sahayı tanımladığı eserle başlayıp diğer araştırmacıların Said’e getirdiği eleştiriler ve açtıkları yeni sahaları inceleyecektir. Ziauddin Sardar, Jale Parla ve Hilmi Yavuz’un Şarkiyatçı söylem hakkındaki fikirleri karşılaştırılmalı bir şekilde ele alınacak, şarkiyatçı söylemin metinlere nasıl yansıdığı Pierre Lotti, T E Lawrence, Rory Stewart gibi yazarların eserleri üzerinden incelenecektir.

MIE 574
 • Din ve Siyaset
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  20. Yüzyılın sonunda sosyal teorisyenler, dinin siyasette yeniden yükselişini gözlemlemişlerdir. Bu olgu sebebiyle birçok çağdaş düşünür, devlet ile din arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmüş ve yeni sorgulamaları gidilmiştir. Bu derste, siyaset felsefecilerinin yeni eleştirel eserleri değerlendirilecektir. Öğrencilerin, tarih boyunca devlet din ilişkilerinin serencamını öğrenmeleri ve güncel meseleler hakkında düşünmeye sevk edilmeleri hedeflenmektedir.

MIE 575
 • Küresel Çevre ve İklim Sorunları
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Küresel istatistikler, çevresel kirlilik, iklim değişikliği, küresel terör, silahlanma harcaması, yoksulluk ve açlık, haksız gelir dağılımı, STK’lar, yetersiz girişimcilik, kültür mirasının korunması, bölgesel çatışmalar, dünya barışının temini, ya da sağlık hizmetlerinin yetersizliği.

MIE 576
 • İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Toplum ve Hukuk ilişkileri hakkında ortaya konulan teorik düşüncelerin tartışmasıyla başlayacak olan derste İslam toplumlarının tarihinde ve özellikle Osmanlı toplumunda hukukun işlevi ve şeyhülislamların bir hukuk aktörü olarak topluma rehberlik etmeleri üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda toplumun hukuku şekillendirmesinin bir tezahürü olan şeriat-kanun ikilemi de bu bağlamda ele alınacaktır. İslam ve Osmanlı klasik dünyasının hukuki aktörleri, kadılar, müftiler ve müderrisler günümüz hukuk aktörleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

MIE 577
 • Farklı Disiplinlerde İslam
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste işlenecek ana konu araştırmacıların almış oldukları eğitim, bakış açıları ve okumuş oldukları kaynakların İslam’a yaklaşımlarını nasıl etkiledeği olacaktır. Antropolojiden edebiyat ve siyaset tarihine, felsefeden din bilime kadar pek çok alandaki 20. ve 21. yüzyıl yazar ve araştırmacıların eserleri bu açıdan incelenecektir. İncelenecek kitaplar arasında Clifford Geertz, Islam Observed, Edward Said, Orientalism, Marshall Hodgson, The Venture of Islam, Talal Asad, Genealogies of Religion, and Ali Allawi,The Crisis of Islamic Civilization bulunmaktadır.

MIE 578
 • İngilizce Kuran-ı Kerim
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Kuran-ı Kerim İslam inancının, pratiklerinin ve hukukun ana kaynağıdır. Kuran İngilizce tercümelerinde nasıl yeni bir ifade bulmuştur? İngilizcenin Müslümanlar için yeni bi ortak dil olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer durum buysa, hangi İngilizce mealler orjinaline daha yakındır? Hangi çeviri yöntemleri amaca daha iyi hizmet etmektedir? Çevirmenin Müslüman ya da gayri-Müslim kimliği nasıl bir rol oynar? Bütün bu sorulara mealler incelenerek cevap aranacaktır. İncelenecek mealler arasında Marmaduke Pickthall,The Meaning of the Glorious Koran,Yusuf Ali, The Holy Qur'an (original & later revised editions), A.J.Arberry, The Koran Interpreted, Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, Thomas Cleary, The Qur'an bulunmaktadır.

MIE 579
 • Asya' da İslam
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  İslam’ın Asya’da yayılışı kara üzerinden yayılmasına parallel olarak deniz üzerinden de olmuştur. Ders, bin yıllık bir tarihi kapsamaya çalışırken aşağıdaki kaynakları kullanacaktır: David Parkin and Stephen Headley, eds., Islamic Prayer across the Indian Ocean (Routledge, 2000), Edward Simpson and Kai Kresse, eds., Struggling with History: Islam and Cosmopolitanism in the Indian Ocean (Columbia, 2008) and Ronit Ricci, Islam Translated - Literature, Conversion, and the Arabic Cosmopolis of South and Southeast Asia (Chicago, 2011).

MIE 580
 • Arapça I
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu dersin amacı, öğrencilerin Arapça dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmektir.

MIE 581
 • Arapça II
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu dersin amacı, öğrencilerin Arapça dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmektir. İlk dönemki dersin devamı niteliğindedir.

MIE 582
 • Arapça Akademik Yazım I
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Derste öğrencilerin Arapça dil seviyelerinin geliştirilmesi için gazete, dergi ve makale değerlendirmeleri yapılacaktır.

MIE 583
 • Arapça Akademik Yazım II
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Derste öğrencilerin Arapça dil seviyelerinin geliştirilmesi için gazete, dergi ve makale değerlendirmeleri yapılacaktır. İlk dönemki dersin devamı niteliğindedir.

MIE 584
 • İngilizce Akademik Yazım I
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste, farklı konularda İngilizce akademik metinler üzerinden tahliller yapılacaktır.

MIE 585
 • İngilizce Akademik Yazım II
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu derste, farklı konularda İngilizce akademik metinler üzerinden tahliller yapılacaktır. İlk dönemki dersin devamı niteliğindedir.

MIE 586
 • İspanyolca I
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu dersin amacı, öğrencilerin İspanyolca dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmektir.

MIE 587
 • İspanyolca II
 • 3 Saat | Hafta
  3 Teori, 3 Kredi

  Amaç | İçerik
  Bu dersin amacı, öğrencilerin İspanyolca dilinde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmektir. İlk dönemki dersin devamı niteliğindedir.