Arapça Hazırlık Birimi Yönergesi

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İSLÂMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç
            MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen Zorunlu Arapça Hazırlık eğitim ve öğretimine, Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

            Kapsam
            MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’nin Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’nda yürütülen eğitime, Arapça Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavlarına, Arapça derslerinin öğretimine ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

            Dayanak
            MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar
            MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) AYS: Arapça Yeterlik Sınavı’nı,
b) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dekanı’nı,
c) Fakülte Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Kurulu’nu,
ç) Hazırlık Öğretimi: Zorunlu Arapça Hazırlık eğitim ve öğretimini,
d) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’nı,
e) İİF: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’ni,
f) KPDS: Kamu Personeli Dil Sınavı’nı,
g) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı’nı,
h) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu,
ı) STS: Seviye Tespit Sınavı’nı,
i) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esaslar

            Eğitimin amacı
            MADDE 5 – (1) Arapça hazırlık eğitiminin amacı; İslâmi İlimler Fakültesi’nin Arapça eğitim-öğretim yapılan lisans programına kabul edilen öğrencilerine 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Arap dilinin temel kurallarını öğretmek, Arapça dil birikimlerini geliştirmek, Arapça duyduğunu ve okuduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamak amacıyla mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan Arapça dil yeterliliğini kazandırmak ve İİF’nin hedefleri doğrultusunda öngörülen Arapça başarı seviyesine ulaştırmaktır.

 

Program Geliştirme Komisyonu
            MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfı’ndaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak üzere İİF Dekanı tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan Program Geliştirme Komisyonu teşkil edilir ve bir yıl süreyle görevlendirilir.
(2) Hazırlık Sınıfı programı ve müfredatı, Program Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanıp Fakülte Kurulu’nca karara bağlanır. Program Geliştirme Komisyonu’nun teklifi ve Fakülte Kurulu’nun kararı ile mevcut derslere yeni dersler eklenir veya çıkarılır.
(3) Program Geliştirme Komisyonu, Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretiminin müfredata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için Hazırlık Sınıfı’nda dersi bulunan öğretim elemanları ile gerekli istişarî toplantılar yapar.
(4) Program Geliştirme Komisyonu, belirlenen program ve müfredatın geliştirilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması için gerekli toplantılar ve çalışmalar yapıp bu faaliyetler ile ilgili hazırladığı raporu her akademik yılın sonunda İİF Dekanlığı’na sunar.

            Sınav Komisyonu
            MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfı’nda gerekli AYS, STS ve Ara Sınavların sınav sorularını hazırlayıp uygulamak ve değerlendirme yapmak üzere İİF Dekanlığı tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan Sınav Komisyonu bir yıl süre ile görevlendirilir.

            Arapça Yeterlik Sınavı (AYS)
            MADDE 8 – (1) Güz yarıyılının başında yazılı ve sözlü olarak ayrı ayrı yapılan AYS’nın amacı; bu sınavdan alınan puanlara göre, aşağıda belirtilen öğrencilerin Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olacak seviyede olup olmadıklarını belirlemektir:
a) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı programına ilk kaydolan öğrenciler,
b) İİF’nde daha önce Arapça Hazırlık eğitimi almış ve başarısız olmuş öğrenciler,
c) Yatay geçiş yoluyla İİF’nin eğitim ve öğretim programlarına kaydolan öğrenciler.
(2) İİF Fakülte Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde Güz Yarıyılı sonunda da AYS yapılabilir. Bu sınava Güz Yarıyılı’nda devam şartını yerine getiren ve Güz Yarıyılı Başarı Notu 100 üzerinde en az 70 puan olan Hazırlık Sınıfı öğrencileri girebilir.
(3) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Bahar yarıyılı sonunda yapılan AYS’na girmeleri ve başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları zorunludur. Bu sınava herhangi bir sebeple giremeyen öğrenciler başarısız sayılır ve bu öğrenciler için Mazeret Sınavı yapılmaz.
(4) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’nda okuyup Bahar yarıyılı sonunda Hazırlık eğitiminden başarısız olan veya Hazırlık eğitiminde devamsızlıktan kalan öğrenciler bir sonraki akademik yılda Güz Yarıyılı başında yapılan AYS’na girebilirler.

Hazırlık Sınıfı’ndan muafiyet
            MADDE 9 - (1) Güz yarıyılı başındaki yazılı ve sözlü AYS’nın her birinde 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenciler, Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulur ve lisans öğrenimlerine başlarlar.
(2) Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede eğitim dili Arapça olan bir orta öğretim kurumunda en az üç yıl eğitim görüp mezun olanlar, mezuniyetlerinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmedikçe AYS ve Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulurlar.
(3) Son iki yıl içinde KPDS Arapça Sınavından Üniversite Senatosunun belirlediği seviyede puan alanlar AYS ve Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulur.

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’na öğrenci kabulü
            MADDE 10 – (1) Güz Yarıyılı başındaki AYS’nda başarısız olan veya bu sınava girmeyen öğrenciler, Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’na kabul edilirler.
(2) Hazırlık Sınıfı öğrencileri, Güz Yarıyılı başında ve akademik takvimde ilân edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, kayıtlarını bizzat yaptırmakla yükümlüdür.   

 

           
Seviye Tespit Sınavı (STS)
            MADDE 11 – (1) LYS yoluyla İİF’ne ilk defa kayıt yaptıran ve Güz Yarıyılı başında yapılan AYS’nda 70 puandan az puan alan ya da bu sınava girmeyen öğrencilere İİF Dekanlığı tarafından STS uygulanır.
(2) STS, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihte yapılır. Sınav salonu ve saati, sınav sonuçları ve sınavla ilgili diğer duyurular Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.
(3) STS’nın amacı; öğrencilerin Hazırlık Sınıfı’nda hangi seviyeden öğrenim göreceğini belirlemektir. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre Sınav Komisyonu Başkanlığı tarafından Hazırlık Sınıfı’nda, (Başlangıç), (Orta Öncesi), (Orta) ve (İleri) seviyelerine ayrılırlar. Gerekli görülen durumlarda seviye sayısında değişiklik yapılabilir.

Sınavlarda kimlik belirlemesi
            MADDE 12 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin AYS ve STS’na girebilmeleri için, ilk kayıt sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilen resimli belge ile nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi kimlik belgelerinden birini, Hazırlık Sınıfı’ndan başarısız durumundaki öğrencilerin ise sınavlara girebilmeleri için öğrenci kimlik belgelerini getirmeleri gerekir.
(2) Bu belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmazlar ve sınavdan başarısız olmuş sayılırlar.

Güz ve Bahar Yarıyıl İçi Sınavları
            MADDE 13 – (1) Güz yarıyılı ve Bahar yarıyılının her birinde en az üç Ara Sınav yapılır. Bu sınavların tarihleri, akademik yıl başlangıcında Üniversitenin internet sayfasında duyurulur. Ara Sınav yapılan günlerde ders yapılmaz. 
(2) Ara Sınavı yapan öğretim elemanı veya komisyon sınav tarihini izleyen sekiz (8) iş günü içinde sınav sonuçlarını ve kâğıtlarını İİF Dekanlığı’na teslim eder.
(3) Geçerli kabul edilen Sağlık Raporu gibi haklı bir mazeret nedeniyle Ara Sınava giremeyen öğrenciler için, durumlarını gerekli belge ile birlikte bu sınavı izleyen beş (5) iş günü içinde İİF Dekanlığına yazılı olarak bildirmeleri halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Mazeret Sınavı yapılır. Mazeret Sınavı gününde derslere katılmak zorunludur.
(4) Güz yarıyılı ve Bahar yarıyılının her birinde her derste en az üç Kısa Sınav yapılır. Kısa sınavların tarihleri önceden duyurulmaz.
(5) Kısa Sınav günlerinde derslere devam edilir. Kısa Sınavların mazereti yoktur.
(6) Bir yarıyıldaki Kısa Sınav notlarının tamamının ortalaması, bir Ara Sınav notuna eşit olarak kabul edilir.

            Sınav notlarına itiraz
            MADDE 14 – (1) Sınav notlarında maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının duyurulmasını izleyen beş (5) iş günü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa müracaat eder. İtirazlar Dekanlıkça belirlenecek bir kurul tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen biçimde incelenir ve sonuçlanır.

            Öğretim süresi
MADDE 15 – (1) Hazırlık öğretimi, iki yarıyıl boyunca bir bütün olarak sürer ve uygulanır. Her yarıyılda en az 14 hafta eğitim ve öğretim yapılır. Haftalık ders saati en az 20 saattir.
(2) Hazırlık Sınıfı seviyelerinin ders saatleri ve ders programları öğretim yılı başında Program Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanıp İİF Fakülte Kurulu’nda karara bağlanır.
(3) Hazırlık Sınıfı’nda başarısız olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılda Güz yarıyılı başındaki AYS’nda başarısız oldukları takdirde ilâve iki yarıyıl daha Hazırlık Sınıfı’na devam ederler. Yine de başarısız oldukları takdirde, bir sonraki akademik yılın Güz yarıyılı başındaki AYS’na girebilirler.

            Devam zorunluluğu
            MADDE 16 – (1) Arapça Hazırlık Sınıfı’nda % 80 oranında derslere devam zorunludur.
(2) Öğretim yılı içinde ders/saat tabanlı olarak devamsızlığı, eğitim ve öğretim süresinin % 20’sini aşan öğrenciler Bahar yarıyılı sonundaki AYS’na giremez.
(3) Sağlık raporu, sosyal ve sportif etkinlik gibi mazeretler devam zorunluluğu konusunda geçerli sayılmaz ve devam zorunluluğu oranını değiştirmez.
(4) Ek kontenjanla Hazırlık Sınıfı’na kabul edilen öğrencilerin devam durumları, Hazırlık öğretimine başladıkları tarihten itibaren hesaplanır.
(5) Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, başarısız sayılır ve bir sonraki akademik yılda Güz Yarıyılı başında yapılacak olan AYS’na girebilirler.

            Başarı durumu ve değerlendirme
            MADDE 17 – (1) Güz yarıyılında devam zorunluluğunu yerine getiren Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Güz Yarıyılı Başarı Notu, Güz Yarıyılı içinde yapılan ara sınavların % 60’ı, Kısa Sınavların % 20’si, Derse Aktif Katılım ve Ödev notunun % 20’si ile belirlenir.
(2) İİF Dekanlığı, Güz Yarıyılı Başarı Notu’na göre, fiziksel imkânlar çerçevesinde Bahar yarıyılı başında öğrencilerin seviyelerinde değişiklik yapabilir.
(3) Bahar yarıyılında devam zorunluluğunu yerine getiren Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Bahar Yarıyılı Başarı Notu, Bahar yarıyılı içinde yapılan Ara Sınavların % 60’ı, Kısa Sınavların % 20’si, Derse Aktif Katılım ve Ödev notunun % 20’si ile belirlenir.
(4) Hazırlık Sınıfı Yılsonu Başarı Notu; öğrencinin Güz yarıyılı ve Bahar yarıyılı Başarı Notlarının ortalamasının % 40’ı ile Bahar yarıyılı sonundaki AYS notunun % 60’ı alınarak hesaplanır.
(5) Hazırlık Sınıfı Yılsonu Başarı Notu 100 üzerinden en az 70 olan öğrenci, “başarılı” kabul edilir ve izleyen akademik yılda lisans öğrenimine başlar.
(6) Bahar yarıyılı sonundaki AYS’nda 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrencinin Yılsonu Başarı Notu hesaplanmaz ve “başarısız” kabul edilir.

            Arapça Yaz Okulu
MADDE 18 – (1) İİF Dekanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde Arapça Yaz Okulu açılabilir. Arapça Yaz Okulu’nun açılmasına karar verildiği takdirde Arapça Yaz Okulu takvimi, Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.
(2) Arapça Yaz Okulu’nun amacı; ilgili akademik yılda Hazırlık eğitiminde başarısız olan öğrencilerin Arapça bilgilerini geliştirmelerini sağlamak ve program sonunda yapılacak Arapça Yeterlik Sınavı’na hazırlamaktır.
(3) Arapça Yaz Okulu en az yedi (7) haftalık bir süreyi kapsar.
(4) Arapça Yaz Okulu’na, ilgili akademik yılda Hazırlık öğretimine devam eden öğrenciler katılabilir.

Başarısızlık durumu
            MADDE 19 – (1) Arapça Hazırlık Sınıfı’nda bir veya iki yıl okumasına rağmen “başarısız” olan öğrenci, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.  

            İzinli sayılma
            MADDE 20 – (1) Öğretimin sürekliliği açısından Hazırlık Sınıfı’nda izinli sayılma dönemlik değil, yıllık olarak uygulanır.
(2) Hazırlık eğitimi sırasında mazeretleri nedeniyle bir akademik yıl boyunca izinli sayılmak isteyen öğrenciler, durumlarını kanıtlayan belgelerle İİF Dekanlığına başvurur. Öğrencilerin izinli sayılma başvuruları İİF Dekanlığı tarafından usulüne uygun biçimde incelenerek karara bağlanır.
(3) Hazırlık öğretimi sırasında bir akademik yıl boyunca izinli sayılan öğrenciler, öğrenim ücreti ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödemekle yükümlüdür.
(4) Hazırlık Sınıfı’nda Güz ve Bahar yarıyılında eğitim gördükten sonra Bahar yarıyılı sonunda yapılan AYS’nda başarısız olup Hazırlık Sınıfı’nı yeniden okumak zorunda olan ancak mazeretleri nedeniyle bir akademik yıl boyunca izinli sayılmak isteyen öğrenciler, durumlarını kanıtlayan belgelerle İİF Dekanlığına başvurur. Bu ikinci yılı izinli öğrenci statüsünde Üniversite dışında geçiren öğrencilerden izinli geçirdikleri süre için ücret talep edilmez.
(5) Hazırlık Sınıfı’nı yeniden okumak zorunda olan ama mazeretleri nedeniyle bir akademik yıl boyunca izinli sayılan öğrenciler, izinli geçirdikleri süre içinde yapılan Arapça Yeterlik Sınavlarına girebilirler ya da Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen KPDS Arapça sınavından Üniversite Senatosu tarafından belirlenen seviyede puan aldıkları takdirde Hazırlık Sınıfı’ndan başarılı olmuş sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

            Yönergede hüküm bulunmayan haller
            MADDE 21 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve İİF Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
            MADDE 22 – (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
            MADDE 23 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.