FSMVÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
  

4 Temmuz 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27984
 
YÖNETMELİK
 
Fatih Sultan Mehmet VakıÜniversitesinden:
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç 
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; lisansüstü eğitim ve öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 50 nci maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,
b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bilgisine getirilerek enstitü müdürü tarafından atanan öğretim elemanını,
c) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik komitesi: Program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen üç veya beş üyeden oluşan, doktora yeterlik/ön yeterlik ve sanatta yeterlik sınavlarını belirleyen komiteyi,
ç) Enstitü: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
d) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,
e) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim ya da anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
f) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen fakültelerin bölüm başkanlarını, lisansüstü program yürüten enstitü müdürlerini,
g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, varsa, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,
ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamını,
j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,
k) Öğrenci kabul komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisinden oluşan komisyonu,
l) Öğretim: Bu Yönetmelikte belirtilen tüm eğitim-öğretim etkinliklerini,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) Program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını,
o) Program akademik kurulu: Aynı enstitü anabilim/anasanat dalında birden çok program olduğu durumlarda her program için kurulan kurulu,
ö) Program koordinatörü: Program akademik kuruluna ve yürütme kuruluna başkanlık eden öğretim üyesini,
p) Program yürütme kurulu: Anabilim/anasanat dalı başkanı idaresinde, program koordinatörlerinden oluşan ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan, ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan kurulu,
r) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
s) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
ş) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
t) TOEFL: Uluslar arası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,
u) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ü) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,
v) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretim Esasları 

Lisansüstü programların kapsamı ve süresi
MADDE 5  (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır. Bu programlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri ve Senatonun onayı ile karar verilir.
b) Doktora programı; yüksek lisansa dayalı sekiz, lisansa dayalı on yarıyıllık öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisansa dayalı sekiz yarıyıllık, lisansa dayalı on yarıyıllık öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez ve sanatta yeterlik uygulamasından oluşur.
Öğretim programlarının açılması ve yürütülmesi
MADDE 6  (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.
(2) Lisansüstü programlar, yurtiçi ve yurtdışı bütünleşmiş lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların usul ve esasları, Senato tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(3) Lisansüstü programlarda eğitim, enstitü müdürü başkanlığında, enstitü yönetim kurulu kararları doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yürütülür.
(4) Lisansüstü programların açılması ve yürütmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 7  (1) Lisansüstü öğretimi, Üniversite eğitim-öğretim programlarına uygun olarak, Türkçe, Türkçe-yabancı dil veya yabancı dillerde yapılır. Hangi yabancı dillerde eğitim-öğretim yapılacağına Senato tarafından karar verilir. Türkçe-yabancı dil yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen, ancak farklı yabancı dilde alınan dersler, belirlenen yabancı dildeki ders kapsamında değerlendirilir. Programın Türkçe olması halinde değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen, ancak farklı yabancı dilde alınan dersler Türkçe ders kapsamında değerlendirilir.
Öğrenci işleri ve disiplin
MADDE 8  (1) Öğrenci işlerinden gerekli görülenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile işbirliği içinde enstitü müdürlükleri tarafından merkezi olarak yürütülür.
(2) Öğrenci, öğrenimi süresince ortaya çıkabilecek sorunları için anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur, karar enstitü yönetim kurulunca verilir. Enstitü yönetim kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılır.
(3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıt, Derslerin Açılması, Sınavlar, Ölçme, 
Değerlendirme, İzin, İtiraz ve Ders Saydırmaya İlişkin Esaslar
Kontenjanlar, başvuru, sınavların yapılması ve öğrenci kabulü 

MADDE 9  (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru şartları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne bağlı olmak üzere, ilgili enstitü kurullarınca belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Rektör, her yarıyıl başında, belirlenen kontenjanları duyurur.
(2) Uygulama şekli anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek sınavlar, enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir ve belirlenen tarih, yer ve saatte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca yapılarak sonuçlandırılır.
(3) Lisansüstü eğitim hakkını kazananların listeleri, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt yaptırmak isteyen adayların enstitü tarafından belirlenen belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilân edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen başvurması gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü 
MADDE 10  (1) Bilimsel hazırlık programlarına nitelikleri aşağıda belirtilen yüksek lisans ve doktora programı adayları kabul edilir:
a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan adaylar,
b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından olan yüksek lisans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan doktora programı adayları,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programlarında uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programında okutulması gereken derslerin kredileri toplamı, 6 krediden az, 30 krediden fazla olamaz.
b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.
c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin alması zorunlu dersler, doktora/sanatta yeterlik programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.
ç) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
(3) Bilimsel hazırlık programlarına ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğretmen yetiştirme alanlarında öğrenci kabulü 
MADDE 11  (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci kabulü, değerlendirme, diplomalar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları hakkında YÖK tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Özel öğrenci kabulü 
MADDE 12  (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya son sınıf öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı, enstitü yönetim kurulunun kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
b) Özel öğrencilerin alacakları dersler için yatıracakları ücret enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
c) Özel öğrenci statüsü her yarıyıldan en çok üç ders almak şartıyla, en fazla iki yarıyıldır. Öğrencinin asıl öğrenci statüsüne geçmesi halinde, intibakı enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
ç) Özel öğrencilerin asıl öğrenci statüsüne geçmesine ilişkin bu Yönetmelikte yer alan öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri uygulanır.
(3) Özel öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 13  (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlayan başarılı öğrenci, Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış adayların kabulü 
MADDE 14  (1) Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış adayların lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kabul şartları, ilgili program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
(2) Yurt dışında öğrenimlerini tamamlamış olan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci adaylarının lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kabulü, denklik belgesi esas alınmak kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre yapılır.
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 15  (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim hakkı elde eden adayların kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatoca belirlenen esaslara göre yaptırmaları gerekir.
(2) Lisansüstü öğrencilerinin ise, Senato tarafından belirlenen esaslara göre her yarıyıl başında kayıtlarını yenilemeleri gerekir.
(3) Her öğrencinin dönem kayıt işlemini içinde bulunduğu dönem sonuna kadar tamamlaması ve eğitim ücretini yatırması gerekir. Aksi halde bu öğrencilerin, bir sonraki yarıyıl kaydı yenilenmez.
Derslerin açılması ve ders sorumluları 
MADDE 16  (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları, program yürütme kurulu tarafından belirlenerek enstitü anabilim/anasanat dalına sunulur ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, ilgili idari birimin onayı ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.
(2) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan seminer dersleri de bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle açılır. Seminer derslerinin ders yükü, Senato tarafından belirlenir. Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan seminer dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer dersleri tez çalışması süresince devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda seminer dersleri ilk danışman tarafından açılır.
(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
(4) Açılan derslerin, seminer ve tezlerin öğretim elemanlarına isabet edecek saatleri/yükleri kayıtlı öğrenci sayıları dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 17  (1) Lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
(2) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararıyla belirlenir. Seminer, dönem projesi ve tez çalışması dersleri kredisiz derslerdir.
(3) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler derslere devam etmek zorundadır. Derse devam oranı en az 70/100’dür.
(4) Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği, öğretim üyesinin anabilim/ anasanat dalı başkanına her ay vereceği çizelgeler yardımıyla enstitü müdürünce takip edilir. Öğrencilerin başarı seviyeleri, her yarıyılda yapılacak ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları (bitirme ve telafi sınavları) ile ölçülür. Bir yarıyıl içinde her ders için en az bir başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bu ölçümler, ödev, proje, eskiz, laboratuvar raporu ya da benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir yarıyıl sonu (bitirme) sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.
(5) İlgili dersin öğretim elemanınca, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav notunu ağırlıklı olarak hesaba katan ve devam durumunu da göz önüne alan bir başarı notu takdir olunur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye, mazeretini üç gün içinde belgelemek şartıyla, mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını haiz olduğu halde girmeyen veya başarısız olan öğrenciye, yarıyıl sonu sınavından sonra telafi sınavı yapılır. Herhangi bir dersten yarıyıl sonu veya telafi sınav notu yüksek lisansta CC, doktorada CB’den düşük olamaz. Herhangi bir dersten başarı notu yüksek lisansta CB, doktorada BB’den düşük olamaz.
(6) 100’lük sistemde verilen notların harflik ve 4’lük sisteme; harflik ve 4’lük sistemde verilen notların ise 100’lük sisteme dönüştürülmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. Harfle ifade edilen başarı notlarının ağırlık katsayısı ve yüzdelik not karşılıkları aşağıda yer alan puanlandırma dönüşüm tablosunda gösterilmiştir:
a) Başarı notu      Ağırlık           Yüzdelik
        Harfle        Katsayısı        Not (Puan)
AA          3.51-4.00        91.83-100
BA          3.01-3.50       83.50-91.67
BB          2.51-3.00       75.17-83.33
CB          2.01-2.50       66.83-75.00
CC          1.51-2.00       58.50-66.67
DC          1.01-1.50       50.17-58.33
DD          0.51-1.00       41.83-50.00
FF             0-0.50             0-41.67
G                   -                       -
M                  -                       -

b) Ayrıca diğer harfler ve anlamları şunlardır:
1) FF: Başarısız.
2) G: Geçer. Derecelenme dışı.
3) M: Muaf. Derecelenme dışı.
4) K: Kalır.
5) YT: Yeterli. Kredisiz derslerden başarılı.
6) YZ: Yetersiz. Kredisiz derslerden başarısız.
7) E: Eksik.
8) NK: Not ortalamasına katılmayan.
9) TD: Tez devam.
10) TDZ: Tez devamsız.
11) TİB: Tez izleme. Başarılı.
12) TİK: Tez İzleme. Başarısız.
13) TYT: Tez yeterlik. Başarılı.
14) TYZ: Tez yeterlik. Başarısız.
15) DYB: Doktora yeterlik. Başarılı.
16) DYK: Doktora yeterlik. Başarısız.
17) TSB: Doktora tez savunma. Başarılı.
18) TSK: Doktora tez savunma. Başarısız.
(7) Ortalamaya katılmayan notlar ve tanımları şunlardır:
a) E: Eksik notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde, notların ilgili enstitüye teslimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden F notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
b) YT: Yeterli notu; kredisiz olarak alınan derslerden başarılı olma durumunda verilir. Ayrıca Üniversite dışındaki diğer üniversitelerden nakil yoluyla gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve denklikleri anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen dersler için verilir.
c) YZ: Yetersiz notu; kredisiz alınan derslerden başarısız olma durumunda verilir.
ç) M: Muaf notu; Üniversite dışındaki diğer üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek ders yüküne sayılan dersler için veya ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda muaf olunan dersler için verilir.
d) NK: Not ortalamasına katılmayan notu; öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak şartıyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.
e) DZ: Devamsızlık nedeniyle başarısız notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesi tarafından verilir. DZ notu, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.
(8) Yarıyıl sonu ders notları, ilgili enstitüye verildiği anda kesinleşir ve enstitü tarafından açıklanır.
(9) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık programlarında en az CC, yüksek lisans programlarında en az CB, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az BB olması gerekir.
(10) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra iki haneye, üçüncü hane yuvarlatılarak belirtilir. Öğrencinin öğrenimine devam etmesinde, ders başarı notu yanında AGNO notu da kullanılır. AGNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilmesinden itibaren, en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.
(11) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’nun; bilimsel hazırlık programlarında en az CC, yüksek lisans programlarında en az CB, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az BB olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak şartıyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar veya yeni ders alabilirler.
Notlara itiraz
MADDE 18  (1) Enstitü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin yapılan itirazlar, öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili düzeltmelerin en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde tamamlanmaları gerekir.
Ders saydırma
MADDE 19  (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme şartları, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
İzin
MADDE 20  (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinlere ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.
Ölçme ve değerlendirme
MADDE 21  (1) Lisansüstü programlarda; programlar için belirlenen hedeflerin gerçekleşme seviyelerini tespit etmek, sisteme geri besleme yapmak ve kalitenin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla ölçme ve değerlendirme yapılır. Programların ölçme ve değerlendirilmesi, her program için Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
İlişik kesme
MADDE 22  (1) Lisansüstü öğretim öğrencilerinin kayıtlı oldukları programlardan ilişiklerinin kesilmesinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğu belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Diploma eki
MADDE 23  (1) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte, talepleri halinde tamamlayıcı bir belge olan diploma eki verilir. Diploma ekinde, diplomada yer alan ve alınan derece ile ilgili, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İngilizce’dir.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜ
Tezli Yüksek Lisans Programı 

Amaç ve kapsam
MADDE 24  (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yedi adet dersten az olmamak kaydıyla en az 21 kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü 
MADDE 25  (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:
a) Adayların en az bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş olmaları ve aranan başarı puanını almış olmaları; ALES başarısının, başvurduğu programın puan türünden olmak üzere en az 55 olması gerekir. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir veya yetenek sınavı ile değiştirilebilir.
c) Başvurulan programın dil seçeneği dikkate alınarak adayların, KPDS/ÜDS veya TOEFL gibi eşdeğeri bir sınavdan, ya da Senato tarafından kabul edilen dillerden açılan yeterlik sınavlarından birine girmiş ve Senatoca belirlenen başarı derecesini sağlamış olması gerekir. Öğrenci; yabancı dil yeterlik sınavı yerine eşdeğer ulusal veya uluslararası bir sınava da girebilir. Eşdeğer sınavların neler olduğu, bu sınavlarda istenen başarı notu ve geçerlik süreleri Senato tarafından belirlenir.
ç) Adayların lisans AGNO’sunun en az 2.30 olması gerekir. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.
d) Yüksek lisans programlarına; ALES puanı, dil puanı, lisans başarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
e) Genel başarı notu: ALES puanı, lisans AGNO’su ve mülakatta alınan notun Senato tarafından belirlenen oranlardaki toplamından oluşur. ALES puanının ağırlığı en az %50’dir. İlgili enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.
f) Adayın sıralamada yer alabilmesi için gereken asgari genel başarı notu, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek önceden ilan edilir. Genel başarı notu eşit olan adaylarda, lisans AGNO’su yüksek olana öncelik tanınır. Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.
g) Öngörülen sınav ve mülakatı yapmak için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü müdürünün onayı ile üç üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturulur.
Danışman atanması 
MADDE 26  (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyeleri ve görevlileri ve bu öğretim elemanlarının çalışma konuları Senato tarafından belirlenen esaslara göre enstitüler tarafından ilan edilir. Danışman atanmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programında her öğrencinin en geç yarıyılın bitiminden bir ay önce tez konusunu ve danışmanını belirten bir dilekçeyi program yürütme kuruluna sunması gerekir. Program yürütme kurulu her öğrenci için bir tez konusu ve danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye iletilmek üzere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının bilgisine sunar. Enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen tez danışmanı, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci bir danışman eş danışman olarak atanabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.
b) Danışman veya danışmanlar Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Program yürütme kurulunun önerisi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun/enstitü müdürünün kararı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.
c) Danışman veya tez konusu değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın program yürütme kuruluna yazılı başvurusu, danışmanın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.
ç) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya kadar ilgili programın anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından, daha sonra danışman tarafından yürütülür.
d) Öğrencinin, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl, tez çalışmasına ve açıldığı takdirde tez danışmanının seminer dersine kayıt yaptırması gerekir.
e) Bir öğretim elemanı aynı anda birden fazla yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanı olabilir.
Ders yükü ve başarı 
MADDE 27  (1) Öğrencilerin üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan seminer dersine kayıt yaptırmaları gerekir. Zorunlu ders kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler daha önce de tez kaydı yaptırabilir.
(2) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinin düzenlenişi ve verilişine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerinden seçmeli ders alabilir. Diğer yüksek öğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
(4) Herhangi bir dersten yarıyıl sonu veya telafi sınav notu yüksek lisansta CC, doktorada CB’den düşük olamaz.
(5) Herhangi bir dersten başarı notu yüksek lisansta CB, doktorada BB’den düşük olamaz.
Süre
MADDE 28  (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu süre sonunda mezuniyet için AGNO’nun en az CB olması ve seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.
(2) Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve en az BB olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.
(3) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması zorunludur. AGNO’nun ikinci yarıyıl sonunda CB’den az olmaması gerekir.
(4) Dört yarıyıllık süre sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan ancak tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye, danışmanının önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile her defasında bir yarıyıl olmak üzere ek süre verilebilir.
(5) Öğrenim süresi içinde tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrenciye, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemediği takdirde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması 
MADDE 29  (1) Öğrencinin, Senato tarafından belirlenen yazım/takdim kurallarına uygun biçimde hazırlandığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.
(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrencinin, tez sınavına girmek için enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurması gerekir. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak bilgisayarla yazılmış, fakat ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın görüşleri de alınarak, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ve program yürütme kurulundan oluşan bir komisyon tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda eş danışman jüri üyesi olamaz. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda; en fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip kişilerden seçilebilir.
(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciden tez sürecini yeniden başlatması istenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye de en fazla üç ay süre verilir. Öğrenci bu süre sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin savunması geçersiz sayılır.
Yüksek lisans diploması 
MADDE 30  (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci, Senatonun belirlediği tez yazım/takdim kılavuzuna göre yazılan/hazırlanan ve ciltlenmiş üç kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir ay süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin durumu ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senatonun uygun gördüğü yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı, enstitü müdürünün adı ve imzası ile Rektörün adı ve imzası bulunur.
 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Amaç ve kapsam
MADDE 31  (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 27 krediden az olmamak şartı ile en az dokuz adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü 
MADDE 32  (1) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulü bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır. Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimde uygulanabilir.
Danışman atanması 
MADDE 33  (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır. Program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktoralı öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.
Tezsiz yüksek lisans programı, ders yükleri ve süresi
MADDE 34  (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört, en fazla altı yarıyıldır. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlamış ve AGNO’su en az BB olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.
(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az dokuz kredilik ders alması zorunludur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, program yürütme kurulunun belirlediği ölçütlere göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda proje raporunu teslim etmesi gerekir.
(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanının ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan, izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden en çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yüksek öğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde başarı notunun en az BB olması gerekir.
(4) Mezuniyet için AGNO’nun en az CB olması ve dönem projesinin dersi başarıyla tamamlanması gerekir.
(5) Dört yarıyıllık normal süreyi dolduran, ancak derslerini ve/veya dönem projesini tamamlayamadığı için başarısız olan bir öğrenciye; danışmanının önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile her defasında bir yarıyıl olmak üzere en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da mezuniyet durumuna gelemeyen öğrenci başarısız olduğu dersleri yeniden alır.
(6) Öğrenim süresi içinde, tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrenciye, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemediği takdirde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı 
MADDE 35  (1) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans öğretimi yürütülebilir. Programı tamamlama süresi üç yarıyıldır/dönemdir. Program yürütme kurulu, programı bir takvim yılına sığdıracak şekilde üç dönem olarak düzenleyebilir. Bu durumda bir dönemin süresi akademik yarıyıl süresinden kısa olabilir. Ancak bir dönemdeki bir dersin toplam kredi saati akademik yarıyıldaki bir dersin toplam kredi saatine eşdeğer olacak şekilde belirlenir.
(2) Öğrencinin, birinci ve ikinci yarıyılların/dönemlerin her birinde en az dokuz kredilik ders alması zorunludur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, program yürütme kurulunun belirlediği ölçütlere göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci projenin alındığı dönemde projeye kayıt yaptırmak ve dönem sonunda proje raporunu teslim etmek zorundadır.
(3) Mezuniyet için AGNO’nun en az CB olması ve dönem projesi dersinin başarıyla tamamlanması gerekir.
(4) Üç yarıyıl/dönem sonunda AGNO’su CB’nin altında olan ve/veya üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl/dönem kayıt yenilemeyen öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Üç yarıyıl/dönem sonunda derslerinde ve/veya dönem projesinde başarısız olan bir öğrenciye, AGNO’su en az CB olmak koşuluyla danışmanının önerisi, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en çok üç yarıyıl/üç dönem ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da mezuniyet koşullarını sağlamayan öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yüksek lisans diploması 
MADDE 36  (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.
(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Senatonun uygun gördüğü yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin diplomasına varsa meslek unvanı da yazılır.
Öğrenimin tezli veya tezsiz sürdürülmesi
MADDE 37  (1) Öğrencinin öğrenimini tezli veya tezsiz sürdürebilme şartları program yürütme kurulu tarafından belirlenir, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulunca onaylanır.
(2) Tez çalışması yapan öğrencilere, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına ilişkin hükümleri; tez çalışması yapmayanlara ise bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri uygulanır.
 

 
ALTINCI BÖLÜ
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programları 

Ortaöğretim alan öğretmenliği
MADDE 38  (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak tezsiz yüksek lisans programı düzenlenebilir. YÖK tarafından tespit edilen programlardan lisans diploması almış olan öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla, en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları yürütülür. Bu yüksek lisans programlarında öğrenci seçimi ve eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 

 
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı 

Amaç ve kapsam
MADDE 39  (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak şartıyla ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Doktora programlarına öğrenci kabulü 
MADDE 40  (1) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip, ALES sınavına girmiş ve aranan başarı puanını almış olmaları gerekir. Adaylardan ayrıca çalışma yapmak istedikleri konu/alan ile ilgili bir başvuru dilekçesi ve/veya niyet mektubu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek bir çalışma dosyası (portfolio) sunmaları istenir.
(2) Başvuruya esas diploma AGNO’sunun en az CB olması gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.
(3) Adayların ALES başarısının, başvurduğu programın puan türünden olmak üzere yüksek lisans diplomasıyla başvuranların en az 55 olması gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır değiştirilebilir ve programların özelliklerine göre mülakata ilave olarak yetenek sınavı şeklinde farklı bir sınav da uygulanabilir.
(4) Doktora programına başvuran adayın; ÜDS’den en az 55 puan almış ya da Senato tarafından kabul edilen dillerden açılan yeterlik sınavlarından birine girmiş ve Senatoca belirlenen başarı derecesini sağlamış olması gerekir. Öğrenci, bu sınav yerine eşdeğer ulusal veya uluslararası bir sınava da girebilir. Eşdeğer sınavların neler olduğu, bu sınavlarda istenen başarı notu ve geçerlilik süreleri Senato tarafından belirlenir.
(5) Doktora programlarına, ALES puanı, lisans veya yüksek lisans AGNO’su ve mülakat sonuçları ile adayların sunmuş bulundukları başvuru dilekçeleri ve/veya niyet mektubu ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öngörülecek çalışma dosyası (portfolio) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
(6) Genel başarı notu; ALES puanı, lisans veya yüksek lisans AGNO’sunun ve mülakatta alınan notun Senato tarafından belirlenen oranlardaki toplamından oluşur. ALES puanının ağırlığı en az %50’dir. İlgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile bu sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir. Hem lisans hem de yüksek lisans mezuniyet notu olan öğrencinin, genel başarı notunun hesaplanmasında yüksek olan not dikkate alınır. Lisans veya lisansüstü AGNO’sunun, başarı notu hesabındaki ağırlığı ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitünün onayı ve Senatonun kararı ile değiştirilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir.
(7) Bir adayın sıralamada yer alabilmesi için genel başarı notunun en az CB olması gerekir. Bu not Senato kararı ile değiştirilebilir. Genel başarı notu eşit olanlarda, yüksek lisans yapmış/AGNO’su yüksek olan öğrenci tercih edilir.
(8) Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.
(9) Öngörülen mülakatı yapmak için ilgili anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığı üç üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur.
Ders yükleri ve başarı 
MADDE 41  (1) Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan seminer dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Seminer dersi kredisizdir ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(2) Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından ders seçilebilir. Ayrıca danışman ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki ders seçilebilir. Diğer yüksek öğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin eğitim-öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde en düşük başarı notu BB olması gerekir.
(3) Danışman önerisiyle kredisiz olarak lisans dersleri de alınabilir.
(4) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik dersini başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçmeye ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Süre
MADDE 42  (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken beş yarıyılda tamamlanabilir.
(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması zorunludur.
(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan ve/veya AGNO’su en az CB olmayan öğrenciye; danışmanının önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile her defasında en çok iki yarıyıl olmak üzere toplam dört yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da derslerden geçemeyen öğrenci başarısız olduğu dersleri yeniden alır.
(4) Tez çalışmasına başlayan, ancak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye, danışmanın ve ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezini tamamlaması için bir kerede en çok iki yarıyıl olmak üzere toplam dört yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da tezini tamamlayamayan öğrenciden tez sürecini yeniden başlatması istenir.
(5) Öğrenim süresi içinde üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciye ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Tez danışmanı atanması 
MADDE 43  (1) Doktora programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyeleri ve çalışma konuları Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
(2) Doktora öğrencisinin, çalışmak istediği tez konusu ve danışmanını belirten bir dilekçe ile program yürütme kuruluna başvurması gerekir. Program yürütme kurulu, danışmanın onayını alarak, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı görüşü ile birlikte ilgili enstitü yönetim kuruluna sunar. Danışman atanması enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Danışman atanmasının, ders kayıt süresinin başlangıç tarihine kadar tamamlanması gerekir. Tez danışmanının en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda eş danışman; danışman önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından atanır.
(3) Danışman veya danışmanlar Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.
(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.
(5) Öğrencinin danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırması gerekir.
(6) Öğrencinin, tez danışmanının açacağı seminer dersine, dersin açıldığı yarıyılda kayıt yaptırması gerekir.
(7) Bir öğretim elemanı aynı anda birden fazla doktora öğrencisinin tez danışmanı olabilir.
Yeterlik sınavı 
MADDE 44  (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının son aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, AGNO’su en az 3.00 olan ve yabancı dil şartını sağlayan öğrenci yeterlik sınavı için başvurabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrencinin, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü müdürlüğüne vermesi gerekir.
(3) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciye ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(4) Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü de alınarak anabilim dalı başkanı tarafından önerilen ve enstitü müdürlüğü tarafından atanan doktora yeterlik komitesi tarafından Senato esaslarına göre düzenlenir ve yürütülür.
Tez izleme komitesi
MADDE 45  (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, ilgili program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı veya program akademik kurulu içinden ve dışından birer üye yer alır. Eş danışman isterse komite üyesi olarak görev almadan toplantılara izleyici olarak katılabilir.
(3) Eş danışmanın tez izleme komite üyesi olması durumunda komite, en az üçü öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. Bu durumda en çok iki komite üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.
(4) Danışmanın önerisi, ilgili program yürütme kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması 
MADDE 46  (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrencinin, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesine sunması, bundan sonraki yirmi gün içerisinde de komite önünde sözlü olarak savunması gerekir. Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci, tez önerisi reddedilen öğrenci olarak değerlendirilir ve bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır.
(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde program yürütme kurulu aracılığı ile enstitüye bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir tez izleme komitesi seçilebilir. Programa aynı danışmanla, fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 47  (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, enstitü müdürlüğünün çağrısı ile Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrencinin, toplantı tarihinden en az yirmi gün önce komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne tez çalışmasının gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunması ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında savunması gerekir. Bu raporda öğrenci, tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla program yürütme kurulu aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 48  (1) Öğrenci Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini danışmanının görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.
(2) Doktora tez jürisi, ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip kişilerden seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.
(3) İkinci danışmanın jüri üyesi olması durumunda tez jürisi, en az beşi Üniversite öğretim üyesi olan yedi üyeden oluşur.
(4) Mazereti nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyelerin katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmeleri gerekir.
(5) İlgili enstitü, tezi iki hafta süre ile incelemeye tabi tutar ve bunu Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurur. Bu süre içinde gelen tezle ilgili yazılı görüşler enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.
(6) Jüri üyelerinin adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel rapor formlarını savunma tarihinden itibaren en geç üç gün içinde enstitü müdürlüğüne vermeleri gerekir. Bu süre sonunda raporunu teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir.
(7) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş, en geç kırkbeş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri danışmanın önerisi gözetilerek enstitülerce belirlenir, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı 60–120 dakika arasında olup, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açıktır, ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
(8) Tez sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Ayrıca doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor form düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri bu rapor formda yer alır.
(9) Jüri tarafından program yürütme kuruluna iletilen ortak rapor ve tutanak, program yürütme kurulu başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciden tez sürecini yeniden başlatması istenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırması gerekir. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(10) Doktora tezini tamamlayan öğrencinin tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış olup basıma hazır hale getirilmiş veya Üniversitenin ismi de kullanılarak yayımlanmış bir makaleyi de tezi ile birlikte sunması gerekir.
Doktora diploması 
MADDE 49  (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrencinin, Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş üç kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Enstitü yönetim kurulu tarafından jüri raporları doğrultusunda kabul edilen ve tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrenci doktor unvanı almaya hak kazanır. Adayın, diplomaya hak kazandığı tarih, doktoranın enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı, enstitü müdürünün adı ve imzası ile Rektörün adı ve imzası bulunur.
(3) Doktor unvanının Senato tarafından verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tezini istenen formatta teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Ek süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı 

Amaç ve kapsam
MADDE 50  (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi, bireysel icra, gösteri ve benzeri uygulamalı çalışmaların; sanat dalına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders, proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri uygulamalar ile ön yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve uygulama çalışmalarından oluşur.
Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü 
MADDE 51  (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programlarına, bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde mülakat/yetenek sınavı/portfolyo değerlendirmesi sonunda öğrenci kabul edilir.
Ders yükleri
MADDE 52  (1) Öğrencinin, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan seminer dersine kayıt yaptırması gerekir. Seminer dersi kredisiz olup, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(2) Öğrencinin, kredilerinin en az yarısını bağlı olduğu lisansüstü programından alması gerekir. Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından ders seçilebilir. Ayrıca danışman ve program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki ders seçilebilir. Diğer yüksek öğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin eğitim-öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Bu derslerde en düşük başarı notunun BB olması gerekir.
(3) Danışman önerisiyle, daha önce alınmamış olma şartı ile kredisiz olarak lisans dersleri de alınabilir.
(4) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 21 kredilik dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenir.
Süre
MADDE 53  (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. En az iki yarıyılı tez ve uygulamalı çalışmaların süresi olmak üzere sanatta yeterlik programı en erken beş yarıyılda tamamlanabilir.
(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması zorunludur.
(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan ve/veya AGNO’su en az 3.00 olmayan öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(4) Tez çalışmasına başlayan, ancak tez ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri uygulama çalışmalarını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde tamamlayamayan öğrenciye, danışmanının ve ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezini ve sergi, proje, konser, temsil, gösteri ve benzeri uygulama çalışmalarını jüri önünde savunması için bir kerede en çok iki yarıyıl olmak üzere toplam dört yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da tezini tamamlayamayan öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(5) Öğrenim süresi içinde üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciye ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Tez danışmanı atanması 
MADDE 54  (1) Sanatta yeterlik programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyeleri ve çalışma konuları Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
(2) Sanatta yeterlik öğrencisinin, çalışmak istediği tez konusu ve danışmanını belirten bir dilekçe ile program yürütme kuruluna başvurması gerekir. Program yürütme kurulu, danışmanın onayını alarak, enstitü anasanat dalı başkanının görüşü ile birlikte ilgili enstitü yönetim kuruluna sunar. Danışman enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman atanmasının, ders kayıt süresinin başlangıç tarihine kadar tamamlanması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda eş danışman; danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından atanır.
(3) Danışman veya danışmanlar Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili enstitü anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yok ise, ilgili dalda doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Ayrıca danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili dalda doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip kişiler de eş danışman olarak atanabilir.
(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anasanat dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılır.
Ön yeterlik sınavı 
MADDE 55  (1) Ön yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Ön yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının son aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Kredilerini tamamlayan, AGNO’su en az 3.00 olan ve yabancı dil şartını sağlayan öğrenci ön yeterlik sınavı için başvurabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrencinin, ön yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü müdürlüğüne vermesi gerekir.
(3) Ön yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Ön yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(4) Sanatta ön yeterlik sınavları, sanatta ön yeterlik komitesince Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir ve yürütülür.
Tez izleme komitesi
MADDE 56  (1) Sanatta ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, ilgili program yürütme kurulunun ve enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. İlgili enstitü anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yok ise, ilgili dalda doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de komitede yer alabilir. Komitede danışmandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İki danışmanlı tezlerde eş danışman isterse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.
(3) Eş danışmanın da tez izleme komitesinde görevli olarak yer alması durumunda tez izleme komitesi beş öğretim üyesinden oluşturulur. Bu komitedeki iki öğretim üyesinin ilgili enstitü anasanat dalı dışından olması gerekir.
(4) Danışmanın önerisi, ilgili program yürütme kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması 
MADDE 57  (1) Ön yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrencinin, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesine sunması, bundan sonraki yirmi gün içerisinde de komite önünde sözlü olarak savunması gerekir. Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma yapmayan öğrenci, tez önerisi reddedilen öğrenci olarak değerlendirilir ve bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümler uygulanır.
(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde program yürütme kurulu aracılığı ile enstitüye bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir tez izleme komitesi seçilebilir. Programa aynı danışmanla, fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi
MADDE 58  (1) Tez ve uygulama önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, enstitü müdürlüğünün çağrısı ile yılda iki kez toplanır. Öğrencinin, toplantı tarihinden en az yirmi gün önce komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunması ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında savunması gerekir. Öğrenci bu raporda tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla program yürütme kurulu aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciden tez sürecini yeniden başlatması istenir.
Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 59  (1) Öğrencinin, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırladığı tezini danışmanının görüşü ile birlikte enstitüye teslim etmesi gerekir.
(2) Sanatta yeterlik ve uygulama jürisi, ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili dalda doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden ve diğeri ise Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.
(3) Eş danışmanın jüri üyesi olması durumunda tez jürisi, en az beşi Üniversite öğretim üyesi olan yedi üyeden oluşur.
(4) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyelerin, katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmeleri gerekir.
(5) İlgili enstitü, tezi iki hafta süre ile incelemeye tabi tutar ve bunu Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurur. Bu süre içinde gelen tezle ilgili yazılı görüşler enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.
(6) Jüri üyelerinin adayın sunduğu sanatta yeterlik tezini bilimsel, sanatsal ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel rapor formlarını, tez savunma sınavını izleyen en geç üç gün içinde enstitü müdürlüğüne vermeleri gerekir. Bu süre sonunda raporunu teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir.
(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş, en geç kırkbeş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik tez sınavının tarihi ve yeri danışmanın önerisi gözetilerek enstitülerce belirlenir, jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
(8) Tez ve uygulama sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Ayrıca sanatta yeterlik tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor form düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu görüşlere verilen cevaplar da bu raporda yer alır.
(9) Jüri tarafından program yürütme kuruluna iletilen ortak rapor ve tutanak, program yürütme kurulu başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciden tez sürecini yeniden başlatması istenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Öğrencinin uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırması gerekir. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 60  (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrencinin, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş üç kopya sanatta yeterlik tezini ve tezin iki elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Enstitü yönetim kurulu tarafından tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrenciye sanat dalının özelliğine göre Senato tarafından doktoraya eşdeğer bir unvan verilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, sanatta yeterliğin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.
(2) Bir ay içinde tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Ek süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin tez savunması durumu başarısız sayılır ve öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı, enstitü müdürünün adı ve imzası ile Rektörün adı ve imzası bulunur.
 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 61  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 62  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.