FSMVÜ Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi
T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Am
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ)
Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Yönergede belirtilen esaslar Erasmus ve diğer değişim programlarına katılan öğrenci, akademik ve idari personelin hareketliliğine ilişkin süreci, ilgili  birim ve kişilerin görev ve yetkilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Avrupa Komisyonu’nun belirlediği ve Erasmus Üniversite Beyannamesinde yer alan ilkeler, T.C. AB Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans)   tarafından Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili YÖK mevzuatları bu yönergenin dayanağını oluşturur.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a)  Üniversite; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni,
b)  Rektör; FSMVÜ Rektörünü,
c)  Senato; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
d)  Genel Sekreterlik; FSMVÜ Genel Sekreterliğini,
e)  Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO): FSMVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisini,
f)   Dış İlişkiler Komisyonu; FSMVÜ Dış İlişkiler Komisyonunu,
g)  Üniversite Erasmus Komisyonu; FSMVÜ Erasmus Komisyonunu,
h)  Üniversite Erasmus Koordinatörü; FSMVÜ Erasmus Koordinatörünü,
i)    Fakülte Erasmus Koordinatörü; FSMVÜ Fakülteleri Erasmus Koordinatörlerini,
j)    Bölüm Erasmus Koordinatörü; FSMVÜ Bölümleri Erasmus Koordinatörlerini,
k)  Enstitü Erasmus Koordinatörü; FSMVÜ Enstitüleri Erasmus Koordinatörlerini,
l)    Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü; FSMV Enstitü Anabilim Dalı (EABD) Erasmus Koordinatörünü,
mBirim Erasmus Koordinatörü; FSMVÜ Birim Erasmus Koordinatörünü
n)  Yabancı Diller Bölümü; FSMVÜ Yabancı Diller Bölümünü,
o)  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; FSMVÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM Yetkili Kişi ve Birimler
Yetkili kişi ve Birimler

MADDE 5 - (1) Yetkili kişi ve birimler şunlardır:
a) Üniversite  Erasmus  Koordinatörü:  Üniversite  Erasmus  Koordinatörü  Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus ve diğer değişim programları ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus ikili anlaşmalarını, öğrenim anlaşmalarını,  Üniversite ile öğrenci / personel arasındaki hibe sözleşmelerini ve Üniversiteye yurt dışından gelen öğrencilerin kabul mektuplarını imzalar. Üniversite Erasmus Komisyonu ile birlikte değişime dair kararların alınması ve yürütülmesini sağlar.
b) Üniversite Erasmus Komisyonu: Üniversite Erasmus Koordinatörü başkanlığında Fakülte ve Enstitü Erasmus koordinatörleri ve Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO) Koordinatöründen oluşur. Üniversite çapında Erasmus ve diğer değişim programları ile ilgili kararları alır. Değişim programlarının işleyişini koordine ve kontrol eder, öğrencilerin seçim ve yerleştirmelerini yapar. Süreç ile ilgili takvime karar verir.
c)  Fakülte  Erasmus  Koordinatörü:  Fakülte  Erasmus  Koordinatörü  ilgili  fakültenin dekanı   tarafından   öğretim   üyeleri   arasından   atanır.   Erasmus   ve   diğer   değişim programları  ile  ilgili  gelişmeleri,  alınan  kararları  Bölüm  Erasmus  koordinatörlerine iletir. Bölüm Erasmus koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.
d)  Enstitü Erasmus Koordinatörü: Enstitü Erasmus Koordinatörü ilgili Enstitü Müdürü tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Enstitü Erasmus Koordinatörü, Erasmus ve diğer değişim programları ile ilgili gelişmeleri ve alınan kararları Enstitü Anabilim Dalı Erasmus koordinatörlerine iletir. Enstitü Anabilim Dalı koordinatörleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.
e)  Bölüm Erasmus Koordinatörü: Bölüm Erasmus Koordinatörü ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Bölüm Erasmus Koordinatörü, Erasmus ve diğer değişim programlarını ilgili bölümde tanıtır, bu programlar ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde danışmanlık yapar, Rektörlük, Fakülte / Enstitü Erasmus Koordinatörü, UİO ve Bölüm Başkanlığı ile eşgüdüm halinde değişim programlarına katılmak isteyen öğrencilerin seçiminden ve bölüm anlaşmalarının yapılıp yürütülmesinden sorumludur. Yurt dışından dönen öğrencilerin değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına Akademik Onayları ile ilgili işlemleri yürütür. Erasmus ve diğer değişim programları ile yurt dışından gelen öğrencilere ders seçimleri ve diğer akademik konularda danışmanlık yapar.
f) Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü: Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ilgili EABD Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Lisansüstü programlarda Bölüm Erasmus Koordinatörü aynı zamanda EABD Erasmus Koordinatörüdür. Disiplinlerarası programların Erasmus koordinatörleri ise EABD Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü Erasmus ve diğer değişim programlarını EABD'de tanıtır, bu programlar ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen lisansüstü öğrencilerine üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. Koordinatör Rektörlük, Enstitü Erasmus Koordinatörü, UİO ve EABD ile koordineli bir şekilde, değişim programlarına  katılmak  isteyen  öğrencilerin  seçiminden  ve  bölüm  değişim anlaşmalarının yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurt dışından dönen öğrencilerin değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına Akademik Onayları ile ilgili işlemleri yürütür. Erasmus ve diğer değişim programı ile yurt dışından gelen öğrencilere ders seçimleri ve diğer akademik konularda danışmanlık yapar.
g)  Uluslararası  İlişkiler  Ofisi:  Uluslararası  İlişkiler  Ofisi  Erasmus  ve  genel  ikili anlaşmalar çerçevesinde Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin ve Üniversite Erasmus Komisyonu’nun kararları doğrultusunda yurt dışına gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus ve diğer değişim programlarının Üniversite  içinde  tanıtılması  için  materyaller  hazırlar,  işlemleri  yürütür.  Ortaklık kurulan üniversiteler ile yazışmaları yapar; ikili anlaşmaları hazırlar, günceller ve imza sürecini takip eder. İlgili koordinatörlerle ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışır.
Atanan  veya  görev  süresi  biten  koordinatörlere  ilişkin  değişiklikler  ilgili  akademik birimlerce Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bildirilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Erasmus ve Diğer Değişim Programları Kapsamında Yurt dışına Giden Öğrencilerin
Başvuru Koşul ve Değerlendirmeleri
Başvuru Koşulları

MADDE 6 - (1) Erasmus ve diğer değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru anında sağlamaları gerekenler şunlardır:
a)  En az bir yarıyıl lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmak,
b)  Lisans öğrencileri için en az 2.50 / 4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 3.00 / 4.00 genel not ortalamasına sahip olmak,
c)  Program kapsamında alınacak dersler İngilizce dışında bir dilde verilmekte ise ilgili dili yeterli düzeyde bilmek veya ilgili dilin öğrenilmekte olduğunu belgelemek,
d)  Kayıtlı bulunulan ya da başvurulacak programın varsa gerekli gördüğü diğer başvuru koşullarını sağlamak.
(2) İngilizce Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus ve diğer değişim programlarından yararlanamazlar.
(3) Değişim programlarından lisans ve doktora öğrencileri bir ya da iki yarıyıl; yüksek lisans öğrencileri ise bir yarıyıl yararlanabilirler.
(4) Erasmus Programı’ndan, öğrenim süresince sadece bir kez yararlanılabilir.   Programdan daha önce hibeli ya da hibesiz olarak bir defa yararlanmış öğrencilerin başvuruları değerlendirilmez.
(5) Özel durumlar Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu veya Senato tarafından karara bağlanır.
(6) Araştırma Görevlileri başvuru aşamasında ilgili Bölüm Başkanlığının ve Dekanlık/Enstitü
Müdürlüğü' nün onayını alır.
(7) Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim Programından yararlanılamaz.
    a)  Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde
    b)  Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde
    c)  Programın azami süresinin son döneminde
(8) Henüz seminer dersi almamış ya da program ders yükünü tamamlamamış olan 4.dönem tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus Programı'ndan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı ve EABD Başkanlığı yetkilidir.
Başvuru İşlemleri
MADDE 7 - (1) Her yıl UİO tarafından öğrencilere yönelik düzenli tanıtım toplantıları yapılır ve değişim programlarının kurum içinde duyurulması ile programlara katılımın yaygınlaştırılması sağlanır. Başvurularla ilgili bilgi öğrenci duyuru panolarında, UİO' nun ve Üniversitenin internet sayfalarında duyurulur.
(2) Başvuru tarihleri Üniversite Senatosunca belirlenen akademik takvimde de belirtilir.
(3) Öğrenciler başvurularında Üniversite Erasmus Komisyonu’nun belirleyeceği sayıda üniversite tercihinde bulunabilirler. Bu tercihler belirlenirken, gidilmesi planlanan üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS / ECTS) kredileri vb. etkenler; Bölüm / Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanlarının görüşleri dikkate alınır.
(4) Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir ve başvuru formu Bölüm /
EABD Erasmus Koordinatörü tarafından onaylanır.
(5) Başvuru için gerekli belgeler ilan edilen başvuru süresi içerisinde UİO'ya teslim edilir.
(6) Üniversite Erasmus Komisyonu tarafından yürütülen değişim programları öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan kalması durumunda, Komisyon boş kalan kontenjanlar için yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir.
Değerlendirme ve Yerleştirme
MADDE 8 - (1) Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenecek Değişim Programları İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri zorunludur.
(2) Başvurular, o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce açıklanan kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir. Yerleştirmeler Üniversite Erasmus Komisyonu tarafından;  öğrencilerin başvuru duyurusunda ilan edilen kriterlere göre aldıkları toplam puanları, tercih ettikleri üniversiteler, ilgili üniversitelerin değişim kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı ve Bölüm / EABD Erasmus koordinatörlerinin görüşü de göz önüne alınarak yapılır.
(3) Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, UİO'nun ve Üniversitenin internet sayfalarında
duyurulur.
(4)  Değişim  programlarından  yararlanma  hakkı  kazanan  öğrencinin  başvuru  koşullarında
Madde 6’da belirtilen asgari koşulları gideceği dönem öncesine kadar sağlaması gerekir.
(5) Öğrencinin gideceği dönem öncesinde akademik durumu yeniden incelenir, asgari  koşulları sağlayamayan  öğrencinin  durumu  Üniversite  Erasmus  Komisyon’unca  yeniden değerlendirilerek gerektiğinde programdan yararlanma hakkı iptal edilebilir.
Alınacak Dersler, Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay Formu
MADDE 9 - (1) Yerleştirilen öğrencilerin karşı kurumda alacakları dersler Bölüm / EABD Erasmus Koordinatörü, öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanları ve Bölüm / EABD Başkanlığı tarafından kararlaştırılır.
(2) Kararlaştırılan ders programı üç nüsha olarak hazırlanan Öğrenim Anlaşmasında belirtilir ve anlaşma öğrenci, Bölüm / EABD Erasmus Koordinatörü ve Üniversite Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanır. Anlaşmanın birer nüshası öğrenci, gidilecek kurum ve UİO tarafından muhafaza edilir.
(3)   Değişim   programları   kapsamında   yurt   dışında   alınacak   dersler   ve   bu   derslerin Üniversitedeki karşılıkları Akademik Onay Formunda belirtilir. Bu form öğrenci, Bölüm / EADB Başkanı ve Fakülte / Enstitü Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanarak öğrenci tarafından UİO'ya iletilir. Akademik Onay Formu, Öğrenim Anlaşmasının tamamlayıcı ekidir ve öğrencinin değişim programı boyunca aldığı derslerin Üniversitede tanınmasını garanti eder.
(4) Erasmus öğrencilerinin bir dönemde 30 AKTS (ECTS), bir tam akademik yıl için   AKTS kredisine denk gelen programı takip etmeleri beklenir ve öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü 20 AKTS'den az olamaz. Lisans programındaki öğrenciler için Üniversitede sayılacak derslerin sayıları veya eşdeğer kredileri toplamı, ilgili yönetmeliğin ders yüküne ilişkin maddelerinde belirtilen sınırları aşamaz.
(5) Öğrenci karşı üniversitede ilgili dönemi tamamlamadan önce ders programında yapılan tüm değişiklikleri Bölüm / EABD Erasmus Koordinatörüne bildirip onun kabul ettiği değişiklikleri gösteren yeni Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay Formunu hazırlamak ve bu belgeler için gerekli tüm onayları değişim dönemini tamamlamadan önce almakla yükümlüdür. Gerekli onayları tamamlamadan yapılacak ders değişikliklerinde, alınan yeni derslerin yurt dışından döndükten sonra tanınması garanti edilemez.
Gidilecek Üniversiteye Başvuru ve Kabul Süreci
MADDE 10 - (1) Gidilecek üniversite ile yazışmalar UİO tarafından yapılır ancak karşı üniversite tarafından istenen belgelerin hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır.
(2)  Belgelerin  hazırlanmasında  UİO  ilgili  öğrenciye  danışmanlık  hizmeti  verir.  Başvuru evrakları karşı üniversitelerin ilgili ofislerine UİO tarafından, son başvuru tarihinden önce iletilir.
(3) Seyahat ve vize işlemlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. UİO öğrencinin pasaport
harcından muafiyeti için gerekli belgeleri ve vize işlemlerini kolaylaştırıcı dokümanları sağlar.
Öğrencilerin Üniversitedeki Statüleri
MADDE 11 - (1) Öğrenci, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunacağı süre için ilgili yönetmelik çerçevesinde izinli sayılmak üzere Bölüm / EADB başkanlıklarına dilekçe ile başvururlar. Değişim programı çerçevesinde karşı üniversitede geçirilen süre, azami öğrenim süresine dâhildir. Ancak öğrencinin azami izin süresinden eksiltilmez.
(2) Öğrenci izinli kabul edildiği dönem için harç sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Harçlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversiteye ödenir, gidilen kuruma herhangi bir harç ödemesi yapılmaz. Ancak barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası gibi tüm masraflar öğrencinin sorumluluğundadır.
(3) Yurtta  ikamet  etmekte  olan  öğrenciler,  yurt  haklarının  saklı  tutulması  için  yurtlar yönetimine başvururlar. Yurtta kalmadıkları süre için her hangi bir ödeme yapmazlar.
(4) Öğrencilerin Üniversiteden aldıkları bursların değişim dönemi boyunca ödenmesine devam edilir. Üniversite dışından aldıkları bursların devamını sağlamak için öğrencilerin durumuna ilişkin bilgilendirmeler öğrencinin talebi ile burs veren ilgili kurumlara UİO tarafından yapılır.
Sözleşme ve Hibelerin Ödenmesi
MADDE 12 - (1) Erasmus Programı kapsamında bir üniversiteye yerleştirilen öğrenci ile Üniversite arasında yurt dışına gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin Erasmus değişim programına katılacağı kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan öğrencilerin isimleri UIO tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.
(2) Erasmus Programı’nı tamamlayıp dönen öğrenci, sözleşme uyarınca, karşı üniversitenin not çizelgesini ve yaptığı değişiklikleri de içeren, imzaları tamamlanmış Öğrenim Anlaşmasını, Akademik Onay Formunu, karşı üniversitede kaldığı süreyi teyit eden süre formunu ve değişim dönemini değerlendiren raporu UİO'ya teslim etmekle yükümlüdür. Hibenin kalan % 20’lik kısmı bu belgelerin UİO’ya teslimini takiben ödenir.
(3) Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir.
Akademik Onay (Ders Saydırma)  İşlemleri
MADDE 13 - (1) Akademik Onay sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması,
Akademik Onay Formu ve karşı üniversiteden gelen not çizelgesidir.
(2)  Karşı  üniversitedeki  eğitimlerini  tamamlayıp  geri  gelen  öğrenciler,  Akademik  Onay işlemleri için yurt dışındaki üniversiteden alınmış not çizelgesinin aslı ile birlikte ilgili Bölüm / EABD başkanlıklarına dilekçe ile başvururlar.
(3) Ders Akademik Onayları; ilgili Bölüm / Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörünün, tez ve/veya akademik danışmanın ve Bölüm / EABD Başkanının önerisi üzerine Fakülte / Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Not çizelgesinde belirtilen tüm dersler Akademik Onay Formu göz önüne alınarak ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay Formu'nda belirtilmeyen dersler konusunda karar almaya ilgili Yönetim Kurulu yetkilidir.
Not çizelgesinde belirtilen tüm dersler Akademik Onay Formu göz önüne alınarak ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrenim Anlaşması ve Akademik Onay Forumu’nda belirtilmeyen dersler konusunda karar mercii Yönetim Kurulu’dur.
Değişim programları   kapsamında   alınan   dersler   öğrencinin   dönem   ve   genel   not ortalamasına katılmaz. Ancak, Öğrenim Anlaşması, Akademik Onay Formu ve karşı üniversiteden alınan not çizelgesinde yer alan ‘CC’ ve üzeri not alınan derslerin Üniversitedeki karşılığı olan derslerden muaf tutulur ve derslerin kredileri öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.
(4) Ders Akademik Onay işlemleri yapıldıktan sonra, karşı kurumda alınan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca öğrencinin not çizelgesine işlenir, not çizelgesinin bir kopyası UİO'ya gönderilerek öğrencinin değişim dosyası tamamlanmış olur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Erasmus ve Diğer Değişim Programları Kapsamında Üniversiteye Gelen Öğrencilerin
Başvuru Koşul ve Değerlendirmeleri
Üniversiteye Başvuru

MADDE 14 - (1) Üniversiteye değişim programları kapsamında gelmek isteyen öğrenci UİO internet sayfasından veya kendi üniversitesindeki uluslararası ilişkiler ofisinden temin edeceği başvuru formunu eksiksiz doldurarak istenen diğer belgeler ile birlikte ilgili ofis aracılığıyla Üniversite UİO'ya son başvuru tarihinden önce gönderir.
Ders Seçimi ve Öğrenim Anlaşması
MADDE 15 - (1) Gelen öğrenci, Üniversitedeyken alacağı derslerin seçimi için Üniversite internet sayfasından ulaşabileceği Ders Kataloğundan (Course Catalogue) yararlanır ve başvuru formunda alacağı dersleri belirtir. Derslerin açılmaması durumunda başvuru formunda belirtilen derslerde değişiklik yapılabilir.
(2) Bölüm / EABD Erasmus koordinatörleri Erasmus ve diğer değişim programları kapsamında gelen öğrencilerin ders seçimlerinde yardımcı olurlar ve öğrencilerin başvuru formlarını imzalarlar.
(3) Erasmus öğrencisi olarak gelecek olanlar ayrıca Öğrenim Anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler.
Kabul Mektubunun Gönderilmesi
MADDE 16 - (1) Başvurular, başvuru formu ve diğer gerekli belgeler alındıktan sonra, iki üniversite  arasındaki   değişim   dengesi   (giden-gelen   öğrenci   sayısı   arasındaki   oran)  ve öğrencinin   akademik   durumu   göz   önüne   alınarak   ilgili   Bölüm   /   EABD   tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeler dönem sonunda Erasmus Komisyonuna rapor edilir.
(2) Başvurusu ilgili Bölüm tarafından kabul edilen öğrencilere UİO tarafından hazırlanan kabul
mektupları gönderilir.
Gelecek Öğrencilerin Bilgilendirilmesi ve Kayıt İşlemleri
MADDE 17 - (1) Öğrencilere kabul mektubu ile birlikte vize işlemleri, akademik takvim, oryantasyon programı ve Üniversitede yaşam ile ilgili bilgi notları gönderilir.
(2) UİO gelen öğrencilerin ön kayıt işlemlerini tamamlar ve Üniversite içi diğer idari işlemlerinde danışmanlık yapar. Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması, öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması, ders kaydı için kullanılacak e-posta adresi ve şifrenin verilmesi işlemlerinin kesin kayıt prosedürlerinin tamamlanmasını takiben başlatılması Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır.
Gelen Öğrencilere Oryantasyon Programı
MADDE 18 - (1) Öğrenciler için UİO tarafından her dönem başında bir oryantasyon programı düzenlenir. Oryantasyon programı kapsamında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler, Üniversitenin tanıtımı, geziler vb. etkinlikler UİO ve Uluslararası Öğrenci Kulübü işbirliği ile düzenlenir. Bölüm / EABD Erasmus koordinatörleri de Erasmus ve diğer değişim programları kapsamında  gelen  öğrencilere  Program  /  Bölümlerine  uyumları  konusunda  danışmanlık yaparlar.
Üniversitede Değişimini Tamamlayan Öğrencilerle İlgili Yapılması Gereken İşlemler MADDE  19  -  (1)  Üniversitede  değişim  programını  tamamlayan  öğrenciler  ülkelerine dönmeden önce kütüphane ve yurt kayıtlarını sildirirler. Öğrenci kimlik kartlarını UİO'ya teslim ederler.  Üniversitenin  yurtlarında  kalan  öğrenciler  ödedikleri  depozitoyu  geri  alırlar.  Bu işlemleri  tamamlayan  öğrencilerin  dönem  içinde  kullandıkları  Üniversite  e-posta  hesapları kapatılır ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nce hazırlanan resmi not çizelgeleri UİO tarafından ilgili üniversitenin uluslararası ilişkiler ofisine gönderilir.BEŞİNCİ BÖLÜM
Personel Hareketliliği, Değerlendirme, Yerleştirmeler, Sözleşme ve Hibelerin Ödenmesi
Personel hareketliliği

MADDE 20 - (1) Personel Hareketliliği Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği olmak üzere iki türlüdür.
a) Ders verme hareketliliğinden yararlanmak için;
    1)  Üniversitede kadrolu öğretim elemanı olunması,
    2)  Hareketlilik yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Üniversite arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması,
    3)  UİO   tarafından   bölümlere   gönderilen   ve   e-posta   yoluyla   tüm   akademik
personele duyurulan teklif çağrısına cevap verilmiş olması,
    4)  Üniversite  ile  misafir  olunan  kurum  tarafından  kabul  edilen  bir  "öğretim programı" nın olması,
    gerekir.
    5)  O yıl için belirlenen minimum ders verme saatinin karşı üniversitede yerine getirilecek olması,
bPersonel eğitim alma hareketliliğinden yararlanmak için;
    1) Üniversitede kadrolu öğretim elemanı, yönetici ya da idari personel olunması,
    2) Hareketlilik yurt dışındaki bir  yükseköğretim kurumu ile Üniversite  arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması,
    3) UİO tarafından bölümlere ve ilgili idari birimlere gönderilen ve e-posta yoluyla
tüm akademik / idari personele duyurulan teklif çağrısına cevap verilmiş olması,
    4) Üniversite ile misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir "iş planı" nın olması,
    gerekir.
    5) O yıl için belirlenen minimum hareketlilik süresinin sağlanacak olması,

Değerlendirme ve Yerleştirmeler
MADDE 21 - (1) Ders verme faaliyeti başvuruları, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak Üniversite Erasmus Komisyonu tarafından değerlendirilerek yerleştirmeler yapılır.
(2) Eğitim alma faaliyeti başvuruları ise başvuru yapan personelin çalıştığı birimin direktörünün görüşü ve UİO’nun o yıl için belirlediği kriterler göz önüne alınarak Genel Sekreterlik ve UİO tarafından değerlendirilerek yerleştirmeler yapılır.
Sözleşme ve hibelerin ödenmesi
MADDE 22 - (1) Yerleştirilen personel yurt dışında geçireceği süre için bağlı olduğu birim yöneticisinden izin almakla yükümlüdür.
(2) Erasmus programı çerçevesinde yerleştirilmiş personel ile Üniversite arasında yurt dışına gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile personelin Personel Hareketliliği programına  katılacağı  kesinleşir.  Personelin  gidiş  öncesi  UİO’ya  teslim  etmesi  gereken belgeleri tamamlamasını takiben hibesinin ilk % 80’lik kısmı o yıl için belirlenen miktarda UİO tarafından ödenir.
(3) Hareketlilik süresini tamamlayan personelin kalan % 20 hibesi Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu, seyahat belgeleri ve faaliyeti gerçekleştirdiğine dair teyit formunu UİO’ya teslim etmesini takiben ödenir.ALTINCI BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük

MADDE 23 - (1) Bu yönerge Senato onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 - (1) Bu yönerge Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.