FSMVÜ Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Kayıt-Kabul Yönergesi
FSMVÜ Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Kayıt-Kabul Yönergesi

 


T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI  ÖĞRENCİLERİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA KABUL
YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge 04/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 10/06/2010 tarihli kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

b) Rektör:  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

c) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi i Mütevelli Heyetini,

d) Enstitü: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Enstitülerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru Şartları, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

Kontenjan

MADDE 4 – (1) Öğrenci alınacak program ve öğrenci sayısı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile belirlenir.

Başvuru Şartları

MADDE 5 – (1) Bu Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın;

a) Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu Uluslararası öğrenci statüsünde olması,

b) Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması,

c) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması,

gerekir.

 

Başvuru

MADDE 6 – (1) Başvurular ilgili enstitünün web sitesindeki başvuru formunun doldurulması ve aşağıda istenilen evrakların duyurulan tarihte Üniversitenin ilgili birimine ulaştırılması şeklinde olur.

a) Başvuru Formu,

b) Lisans/Yüksek Lisans diploma fotokopisi,

c) Onaylı Transkript örneği,

1) Enstitü Müdürlüklerince talep edilecek minimum puanları gösteren (GRE, GMAT ve benzeri) uluslararası sınav sonuç belgesi.

2) GRE, GMAT ve benzeri sınav sonuç belgesini getiremeyen adaylara Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayı ile şartlı kabul mektubu verilebilir. Şartlı kabulü sağlanan öğrencilerin; kayıt oldukları dönem sonu GRE, GMAT ve benzeri sınavlardan alacakları sonuç belgesinde istenen puanı sağlayamamaları durumda, alacakları asgari 3 ders veya 4 ders için dönem sonu not ortalamalarının 4 üzerinden 3 olması gerekmektedir.

d) Dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan aşağıdaki belgelerden biri bulunmalıdır:

1) Başvurulan lisansüstü programların eğitim dili ile ana dili aynı olan adaylardan dil yeterlilik şartı aranmayacaktır.

2) Eğitim dili İngilizce olan Yüksek Lisans programlarına başvurular için TOEFL-CBT minimum 184, TOEFL (IBT) minimum 66, IELTS minimum 5 veya benzeri uluslararası imtihanlardan ya da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hazırlık Okulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden minimum 70 puan almış olması gerekmektedir.

3) Eğitim dili İngilizce olan Doktora programlarına başvurular için TOEFL-CBT minimum 198, TOEFL (IBT) minimum 72, IELTS minimum 5 veya benzeri uluslararası imtihanlardan ya da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hazırlık Okulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden minimum 80 puan almış olması gerekmektedir.

4) Çok dilli programlarda ilgili dillerde benzer başarı puanları aranır.

5) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvuran öğrenciler ya Türkçe bildiklerini gösteren yetkili bir kurumdan aldıkları belgeyi ibraz ederler veya bir yıl Türkçe Hazırlık eğitimi görürler.

6) Dil hazırlık eğitimi gören adaylar yeterlik belgelerini ibraz ettikleri zaman ilgili programa başlarlar.

e) Referans Mektubu ve/veya referans olacak kişilerin iletişim bilgileri,

f) Niyet Mektubu ve/veya Çalışma Dosyası,

g) Özgeçmiş,

h) Yukarıda belirtilen belgelerin İngilizce veya Türkçe dışında bir dilde olması durumunda, belgelerin asıllarıyla birlikte Türkçe veya İngilizce çevirileri.

 

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

MADDE 7 – (1) Uluslararası öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi dosya üzerinden yapılır. Başvuruları değerlendirmek üzere Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile her ana bilim dalı veya bilim dalı için ayrı ayrı 3 veya 5 kişilik jüriler kurulur.

(2) Kayıt hakkı kazanan adaylara “kabul mektubu” gönderilir. Kendilerine kabul mektubu gönderilen adaylar, aşağıda istenen  belgeleri akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

a) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı, 

b) Transkriptin aslı,

c) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesinin aslı,

d) Eğitim dili Türkçe olan programlar için yeterli derecede Türkçe bildiğini gösteren belgenin aslı,

e) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,

f) Pasaportun sureti,

2) İkamet Belgesi veya Emniyet Müdürlüğü’nden alınan randevu tarihini gösterir belge,

h) Fotoğraf (6 Adet),

i) Burslu öğrenciler dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretinin kısmen veya tamamen ödendiğini gösteren dekont.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Eğitim Dili

MADDE 8 –  (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programına yerleştirilen öğrenciler 04/12/2008 tarih ve 27074 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Öğrenim Ücretleri ve Burslar

MADDE 9 – (1) Öğrenim ücretleri ve burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10 –  (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 –  (1) Bu Yönerge hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.