FSMVÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 

7 Mart 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28226

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde uygulanan Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretimi ile sınav ve değerlendirmelerine, öğrenci kabulüne, programı tamamlama koşullarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) CEFR: Common European Framework of Reference for Languages (Avrupa Dil Standartları Çerçevesi)’ni,

b) IELTS: International English Language Testing System sınavını,

c) İYS: İngilizce Yeterlik Sınavını,

ç) KPDS: Kamu Personeli Dil Sınavını,

d) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) SBS: Seviye Belirleme Sınavını,

g) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

ğ) TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language-Computer-Based Test sınavını,

h) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet-Based sınavını,

ı) TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language-Paper-Based Test sınavını,

i) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

j) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

k) YDB: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Eğitiminin amacı, Türkçe eğitim veren lisans programlarına kabul edilen öğrencilerine;

a) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmek, yabancı dilde duyduğunu ve okuduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamak amacıyla CEFR B2 düzeyi için tanımlanan ve öngörülen dil yeterliliğini,

b) Üniversitenin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin lisans programlarını izleyebilmeleri için gerekli olan dil becerilerini

kazandırmaktır.

Zorunlu hazırlık sınıfına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve İngilizce Yeterlik Sınavında (İYS) başarılı olamayan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfına kabul edilirler.

Seviye belirleme ve yeterlik sınavları

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) LYS yoluyla Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrencilere, Yabancı Diller Bölümü tarafından güz yarıyılı başında SBS yapılır. Bu sınav Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarih ve saatte uygulanır. Sınavın uygulanması ile ilgili tüm duyurular Üniversite internet sayfasında ilan edilir.

b) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine kaydolan öğrencilerin SBS’ye girmesi zorunludur. Bu sınavdan 60 ve üzeri alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

c) Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma (Reading, Writing, Listening, Speaking) bölümlerini içeren İYS’nın her bir bölümünden en az 15 olmak üzere toplam 60 ve üzeri not alan öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirilmiş oldukları programlara başlatılır.

ç) Güz yarıyılının başında yapılan Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavlarının amacı, bu sınavlardan alınan puanlara göre; Üniversitede ilk kez hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin,  Üniversitede daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarısız olmuş hazırlık sınıfı öğrencilerinin ve hazırlık sınıfı okumamış veya başaramamış olup yatay geçiş yoluyla Üniversitenin programlarına kaydolan öğrencilerin Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfından muaf olacak düzeyde olup olmadıklarını belirlemektir.

d) Ayrıca Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavları ile öğrencilerin hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Öğrenciler, bu sınavlarda aldıkları puanlara göre dil seviyelerine ayrılırlar.

Zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfından muafiyet

MADDE 8 – (1) Güz yarıyılı başında yapılan İYS’den 60 puan ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler, hazırlık sınıfından muaf tutulur.

(2) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar hazırlık sınıfından muaf tutulur.

(3) Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla TOEFL CBT, TOEFL PBT, TOEFL İBT ve IELTS gibi uluslararası sınavlar ile bunlara eşdeğerliliği kabul edilmiş olan ÜDS ve KPDS puanları Senato kararıyla yeterli görülenler, hazırlık sınıfından muaf tutulur.

Seviye belirleme ve yeterlik sınavlarında kimlik belirlemesi

MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, ilk kayıt sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilen resimli belge ile nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi kimlik belgelerini; hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin ise öğrenci kimlik belgelerini getirmeleri gerekir.

(2) Bu belgeleri yanında bulundurmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar ve sınavlardan başarısız olmuş sayılırlar.

Öğretim süresi ve sistemi

MADDE 10 – (1) Hazırlık öğretimi iki yarıyıl boyunca bir bütün olarak sürer ve uygulanır. Her yarıyılda en az 14 hafta dil öğretimi yapılır.

(2) Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık sınıfında hangi öğretim sisteminin uygulanacağı Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Devam oranı Senato tarafından belirlenir.

(2) Ek kontenjanla hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin devam durumları hazırlık öğretimine başladıkları tarihten itibaren hesaplanır.

Başarı durumu ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin Hazırlık Sınıfını geçmesi için Yılsonu Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

Dil düzeyleri

MADDE 13 – (1) Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık sınıfında dil düzeyleri uluslararası standartlara uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıfında izinli sayılma yıllık olarak uygulanır.

(2) Hazırlık eğitimi sırasında mazeretleri nedeniyle izinli sayılmak isteyen öğrenciler durumlarını kanıtlayan belgelerle Yabancı Diller Bölümü Başkanlığına başvurur. Öğrencilerin izinli sayılma başvuruları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(3) Hazırlık öğretimi sırasında izinli sayılan öğrenciler Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için gerekli olan öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

Notlara itiraz

MADDE 15 – (1) Sınavlarda maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler sınav sonuçlarının duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde bir dilekçe ile Yabancı Diller Bölümü Başkanlığına başvurur. İtirazlar bölüm başkanlığının belirleyeceği bir kurul tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen biçimde incelenir ve sonuçlandırılır.

Başarısızlık durumu ve ingilizce yaz okulu

MADDE 16 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler için yaz okulu açılır. Yaz okulu’na katılan öğrenciler, bu program için Mütevelli Heyet tarafından belirlenmiş olan ücreti ödemekle yükümlüdürler.

(2) Yaz okulunun amacı başarısız öğrencilerin yabancı dil bilgisini geliştirmelerini sağlamak ve program sonunda yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavına hazırlamaktır.

(3) Yaz okulu en az 7  haftalık süreyi kapsar.

(4) Yaz okulu programı, öğrencilere Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.

(5) Bahar dönemi veya yaz okulu sonunda başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları önlisans veya lisans programına başlarlar.

(6) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte veya yüksekokul öğrencileri, hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmasalar bile, önlisans veya lisans programlarına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

(7) Başarısız öğrenciler, İngilizce verilen seçmeli dersleri almadan önlisans ya da lisans programına devam edebilirler. Ancak bu öğrencilere önlisans ve lisans programının ilk iki yarıyılında tekrar İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarısız olan öğrenciler Üniversitenin Erasmus değişim programlarına başarılı öğrencilerden kontenjan eksikliği kalması halinde katılabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 27/9/2010 tarihli ve 27712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.