Fsmvu Ana Yönetmenliği

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği
 

27 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27685


YÖNETMELİK
 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

             b) Müdür: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili yüksek okul, meslek yüksek okulu, enstitü ve uygulama – araştırma merkezi müdürlerini,

             c) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

             d) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

             e) Senato: Üniversite Senatosunu,

             f) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

             g) Vakıf: Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Abdullah Oğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakıflarını,

             ğ) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Görevleri

             Mütevelli heyet

             MADDE 5 – (1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

             Mütevelli heyetin oluşumu

             MADDE 6 –(1) Mütevelli Heyet vakıf yönetim organı tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

             (2) Mütevelli Heyet kendi aralarında bir başkan seçer.

             (3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet başkanı seçilemez.

             (4) Kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarından Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

             (5) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.

             (6) Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

             (7) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; kurucu vakıf yönetim kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yükseköğretim genel kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başka bir ödeme yapılmaz.

             (9) Mütevelli Heyet üyelerinde hangi niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararlar, seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir.

             Mütevelli heyetin görev ve yetkileri

             MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri saptamak, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak,

             b) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

             c) Rektörü seçmek ve bu Yönetmeliğe uygun olarak atamasını yapmak,

             ç) Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve uygulamaları izlemek,

             d) Öğrencilerden alınacak ücretlerin ödeme miktarlarını, şekil ve zamanlarını tespit etmek,

             e) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını ve öğrenci kontenjanlarını saptayarak Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

             f) Yeni fakülte, bölüm, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu ve benzer yükseköğretim birimlerinin açılmasını Senatonun önerisi üzerine görüşüp karara bağlamak,

             g) Üniversitece yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları ile yapılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,

             ğ) Üniversitede eğitim kalite ve standardının saptanması ve uygulanması konusunda gerekli tedbirleri almak,

             h) Gerekli hallerde yetkilerini, uygun gördüğü ölçüde Mütevelli Heyet Başkanına, Rektöre veya Üniversitenin diğer organlarına devretmeye karar vermek,

             ı) Bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşan görevleri yürütmek,

             i) Üniversiteyi temsil etmek,

             j) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yürütmek.

             Mütevelli heyet başkanı

             MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan ve iki başkan vekili seçer. Başkanın görev süresi dört yıldır. Görev süresi dolan Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilir. Rektör, Mütevelli Heyet başkanlığına seçilemez. Başkan, Mütevelli Heyetin aldığı kararları yürütür.

             Yetki devri

             MADDE 9 –(1) Mütevelli Heyet veya Mütevelli Heyet Başkanı, uygun gördüğü yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Rektöre devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar ve Görevleri

             Rektör

             MADDE 10 – (1) Üniversitenin en üst yöneticisi olan Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süre ile atanır. Başkan, Mütevelli Heyetin seçtiği Rektör adayını Yükseköğretim Kuruluna sunar. Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü müteakip yeni Rektörü atar.

             (2) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olarak Yükseköğretim Kuruluna önerir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

             (3) Rektörün yaş haddi 67'dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar Rektörlük görevini sürdürebilir. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, görev başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

             Rektörün görevleri

             MADDE 11 –(1) Rektörün görevleri şunlardır:

             a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

             b) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

             c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetin oluru ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak,

             ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

             d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

             e) 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili ek maddelerine göre, Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görev ve yetkileri kullanmak.

             Başkanlık divanı ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Başkanlık Divanı; Başkanın başkanlığında, Başkan vekilleri, Rektör ve Genel Sekreterden oluşur. En az üç üye ile aylık olarak toplanır.

             (2) Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve verilen görevlerin sonuçları hakkında Mütevelli Heyete bilgi verir.

             Rektör yardımcıları ve görevleri

             MADDE 13 – (1) Rektöre çalışmalarında yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişi Rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

             (2) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.

             Senato ve oluşumu

             MADDE 14 –(1) Senato, Üniversitenin akademik organıdır. Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, her fakültenin, fakülte kurulunca üç yıl için seçtiği birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de toplantıya çağırır.

             Senatonun görevleri

             MADDE 15 – (1) Senatonun görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

             b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetin onayına sunup yürürlüğe girmesini sağlamak,

             c) Üniversitenin yıllık eğitim ve öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

             ç) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

             d) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

             e) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

             f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite öğrenci konseyi başkanının toplantılara katılmasını sağlamak,

             g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

             Üniversite yönetim kurulu ve oluşumu

             MADDE 16 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari organıdır. Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

             Üniversite yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 17 –(1) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

             b) Faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunmak,

             c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

             ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

             d) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesinde Üniversite öğrenci konseyi başkanının toplantılara katılmasını sağlamak,

             e) İlgili mevzuatla ve Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

             Genel sekreter

             MADDE 18 – (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreterlik en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

             (2) Genel Sekreter, Mütevelli Heyetinin olumlu görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

             (3) Genel Sekreter, kendisine bağlı birimler aracılığı ile bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki görevleri yerine getirir.

             Genel sekreterin görevleri

             MADDE 19 –(1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

             a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

             b) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

             c) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

             ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

             d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

             e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

             f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

             g) Rektör tarafından verilecek diğer idari görevleri yapmak.

             Dekan

             MADDE 20 –(1) Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Dekan, aynı usulle yeniden atanabilir.

             (2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, en çok iki kişiyi Dekan yardımcısı olarak seçer. Dekanın görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine Dekan yardımcılarından biri vekalet eder.

             Dekanın görevleri

             MADDE 21 –(1) Dekanın görevleri şunlardır:

             a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

             b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

             c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             ç) Fakültenin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

             d) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

             Fakülte kurulu ve oluşumu

             MADDE 22 – (1) Fakülte kurulu; Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa, fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

             (2) Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

             (3) Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırır.

             Fakülte kurulunun görevleri

             MADDE 23 – (1) Fakülte kurulu, akademik bir organdır. Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Fakültenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim ve öğretim takvimini kararlaştırmak,

             b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

             c) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak,

             ç) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

             Fakülte yönetim kurulu ve oluşumu

             MADDE 24 –(1) Fakülte yönetim kurulu, Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

             (2) Fakülte yönetim kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

             Fakülte yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 25 – (1) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,

             b) Fakültenin eğitim ve öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

             c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

             ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

             d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim ve öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

             e) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak,

             f) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

             Enstitü, organları ve görevleri

             MADDE 26 –(1) Enstitü, lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimdir.

             (2) Enstitünün organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulundan oluşur. Bunlardan;

             a) Enstitü müdürü;

             1) Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyeti tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

             2) Müdür, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer.

             3) Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

             4) Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

             5) Müdür, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

             b) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

             c) Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

             ç) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

             Yüksekokul, organları ve görevleri

             MADDE 27 – (1) Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim ve öğretim programı yürüten bölümlerden veya programlardan oluşur.

             (2) Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Bunlardan;

             a) Yüksekokul müdürü;

             1) Yüksekokul müdürü Rektör tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti tarafından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üç yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

             2) Yüksekokul Müdürü okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısını seçer. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

             3) Yüksekokul Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

             4) Yüksekokul Müdürüne vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

             5) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

             b) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya ana sanat dalı başkanlarından oluşur.

             c) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesi veya üç öğretim görevlisinden oluşur.

             ç) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

             Bölüm başkanı ve görevleri

             MADDE 28 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bölümün öğretim üyeleri arasından Fakültelerde Dekan tarafından, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanının iki yardımcısı bulunur. Bölüm başkanı görevde bulunamayacağı süreler için, öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.

             (2) Bölüm başkanının herhangi bir nedenle altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim ve öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

             Araştırma ve uygulama merkezleri

             MADDE 29 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretimin desteklenmesi ve özellik arz eden bilim alanlarında araştırma ve yayın yapmak üzere Yükseköğretim Kurulunun onayı ile araştırma ve uygulama merkezleri kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Kurullar, Öğretim Elemanları, İdari Teşkilat ve Öğrenciler

             Akademik kurullar

             MADDE 30 –(1) Akademik kurullar; ilgili birimlerde fiilen eğitim ve öğretimde görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Akademik kurulun başkanı o birimin yöneticisidir.

             (2) Akademik kurullar şunlardır:

             a) Akademik Genel Kurulu; İlgili fakülte/yüksekokullarda ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Fakülte dekanları, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri, akademik genel kurulun başkanıdır.

             b) Bölüm Akademik Kurulu; Bölümde ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanı, bölüm akademik kurulu başkanıdır.

             c) Anabilim Dalı Akademik Kurulu; Anabilim dalında ders veren tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim dalı başkanı, akademik kurulun başkanıdır.

             (3) Akademik kurullar her ders yılı başında ve sonunda olmak üzere iki defa toplanır. Eğitim ve öğretim değerlendirilir, birim başkanına önerilerde bulunur.

             (4) Akademik kurullarla ilgili diğer hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Öğretim elemanları

             MADDE 31 – (1) Öğretim elemanları; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve diğer eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere Üniversitede görev yapan akademik personelden oluşur.

             (2) Tam zamanlı olarak çalışan akademik personelden profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve diğer öğretim elemanları ile en az bir yıl süreli sözleşme yapılır.

             (3) Mütevelli Heyetten alınacak kadro ve pozisyonlara uygun olarak öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik ünvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde, Üniversitenin yetkili akademik organlarının kararı ve teklifi üzerine Rektörlüğe sunulur. Atamalar, Rektörlük oluru ile yapılır ve Mütevelli Heyete bildirilir. Öğretim elemanlarının atamalarında, devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilaveten Üniversitenin gerekli gördüğü şartlar da aranabilir. Üniversitenin yüksekokullarında özellikle uygulamalı derslerde görevlendirilecek öğretim elemanlarının atanmasında çalışma deneyimi aranır.

             (4) Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

             Araştırma görevlileri

             MADDE 32 –(1) Üniversitenin gelişme planı ve programları uyarınca yüksek lisans veya doktora yapan veya yapmakta olan kişilerden Üniversitenin gerekli gördüğü şartları taşıyanlar araştırma görevlisi olarak seçilir ve usulüne göre atanırlar. Bunlardan ihtiyaç duyulan alanlarda genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışında doktora eğitimi de yaptırılabilir.

             Öğrenci alınması

             MADDE 33 – (1) Üniversiteye kaydedilecek öğrenci kontenjanları, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyet oluru ile Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

             (2) Üniversitenin lisans ve önlisans programlarına öğrenciler, merkezi yerleştirme sistemiyle alınır. Ancak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre, Öğrenci Seçme Sınavından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen puanların üzerinde puan alan, belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyeti olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla, yine bu esaslar içerisinde Üniversitenin yapacağı özel yetenek sınavı ile yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre alınabilir.

             (3) Vakıf Meslek Yüksekokuluna kaydedilecek öğrencilerin kontenjanlarının üst sınırları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir, yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılır.

             (4) Ayrıca; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci alınabilir.

             Üniversite idari teşkilatı

             MADDE 34 – (1) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur ve bu birimler Üniversitede ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirir:

             a) Genel sekreter,

             b) Personel daire başkanlığı,

             c) Yapı işleri ve teknik daire başkanlığı,

             ç) Öğrenci işleri daire başkanlığı,

             d) Sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı,

             e) Kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı,

             f) Bilgi işlem daire başkanlığı,

             g) Strateji geliştirme daire başkanlığı,

             ğ) İdari ve mali işler daire başkanlığı,

             h) Hukuk müşavirliği,

             ı) Yazı işleri müdürlüğü,

             i) Halkla ilişkiler müdürlüğü.

             Öğrenci hak ve yükümlülükleri ile disiplin işleri

             MADDE 35 –(1) Kayıt kabul, sınav, sınıf geçme, mezuniyet ve benzeri konular Senato tarafından belirlenir.

             (2) Yatay ve dikey geçişler, öğrenci konseyleri seçimi gibi hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

             (3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

             Mali kolaylıklar

             MADDE 36 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan yararlanır. Bu kurumlar emlak vergisinden muaftırlar.

             Araştırma ve geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetleri

             MADDE 37 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır.

             (2) Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir. Değerlendirme yapılırken projenin Üniversiteye sağlayacağı yarar, eğitim ve araştırmalara katkı, gelir gibi unsurlar da göz önüne alınır.

             (3) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

             (4) Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 38 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet başkanıdır. Başkan bu yetkiyi uygun gördüğü ölçüde Rektöre devredebilir.

             Gelir kaynakları

             MADDE 39 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

             a) Kurucu vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar,

             b) Araştırma ve geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler,

             c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,

             ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim bedelleri,

             d) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yardımlar,

             e) Üçüncü kişilerce doğrudan Üniversiteye yapılabilecek vasiyete bağlı bağışlar, kira ile diğer bağış ve diğer yardımlar,

             f) Yayınlar ve satış gelirleri.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Gözetim, denetim ve değerlendirme

             MADDE 40 –(1) Üniversite, Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır.

             (2) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan, 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında yapılır. Bu çalışmalar, Üniversite akademik geliştirme ve değerlendirme kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ve onun denetim ve gözetiminde sürdürülür.

             (3) Üniversite, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna yıllık faaliyet raporu sunar ve yapılan çalışmaların sonuçlarını Yükseköğretim Kurulu Başkanının onay ve programı çerçevesinde Yükseköğretim Denetleme Kurulunun denetleme ve değerlendirmelerine açar.

             (4) Üniversite, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçenin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyet kararlarını, Yükseköğretim Kuruluna gönderir.

             (5) Üniversiteye ait taşınmaz mallar yükseköğretim kurumu tüzel kişiliği adına tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 41 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 42 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 43 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.